Anglické nepravidelné slovesá

Anglické nepravidelné slovesá pripravila nejednému študentovi angličtiny bezsennú noc. Ako ich názov napovedá, nie je možné ich odvodiť na základe žiadnych všeobecných zákonitostí. Často nám preto neostáva, než sa ich skrátka naučiť a predovšetkým zautomatizovať ich užívania. Presne v tom vám pomôžeme. Učte sa, počúvajte a precvičujte s nami anglické nepravidelné slovesá.

Prehľad nepravidelných slovies

  Infinitív Minulý čas Príčastie minulé Preklad
Späť hore
  abide abode abode zotrvať
  alight alit alit zostúpiť, pristáť
  arise arose arisen povstať, vzniknúť
  awake awoke awoken zobudiť (sa)
  be was/were been byť
  bear bore borne/born niesť, rodiť
  beat beat beaten biť, tĺcť
  become became become stať sa
  begin began begun začať
  behold beheld beheld zbadať
  bend bent bent ohýbať (sa)
  bet bet bet staviť (sa)
  bid bid bid prihadzovať v dražbe
  bind bound bound viazať
  bite bit bitten hrýzť
  bleed bled bled krvácať
  blow blew blown fúkať
  break broke broken lámať
  breed bred bred plodiť, chovať
  bring brought brought priniesť
  broadcast broadcast broadcast visielať rozhlasom
  build built built stavať, budovať
  burn burnt burnt horieť, páliť
  burst burst burst prasknúť
  buy bought bought kúpiť
  cast cast cast hádzať, odliať
  catch caught caught chytiť
  choose chose chosen zvoliť, vybrať si
  cling clung clung priľnúť
  clothe clad clad obliekať
  come came come prísť
  cost cost cost stáť (peniaze)
  creep crept crept liezť, plaziť sa
  cut cut cut rezať
  deal dealt dealt jednať
  dig dug dug kopať
  dive dove dove potápať sa
  do did done robiť, činiť
  draw drew drawn kresliť, tiahnuť
  dream dreamt dreamt snívať
  drink drank drunk piť
  drive drove driven šoférovať
  dwell dwelt dwelt bývať, zdržiavať sa
  eat ate eaten jesť
  fall fell fallen padať
  feed fed fed kŕmiť, živiť
  feel felt felt cítíť (sa)
  fight fought fought bojovať
  find found found nájsť, nachádzať
  fit fit fit hodiť sa, prispôsobiť sa
  flee fled fled utiecť
  fling flung flung hodiť, vrhať
  fly flew flown letieť
  forbid forbade/forbad forbidden zakázať
  forecast forecast forecast predpovedať
  foresee foresaw foreseen predvídať
  foretell foretold foretold predpovedať
  forget forgot forgotten zabudnúť
  forgive forgave forgiven odpustiť
  forsake forsook forsaken opustiť
  freeze froze frozen mrznúť
  get got got dostať
  give gave given dať
  go went gone ísť
  grind ground ground mlieť, obrúsiť
  grow grew grown rásť
  handwrite handwrote handwritten písať rukou
  hang hung hung visieť, zavesiť
  have had had mať
  hear heard heard počuť
  hide hid hidden schovať (sa)
  hit hit hit udrieť
  hold held held držať
  hurt hurt hurt zraniť
  input input input vložiť, zapísať
  keep kept kept držať, mať
  kneel knelt knelt kľačať
  knit knit knit pliesť
  know knew known vedieť, poznať
  lay laid laid položiť
  lead led led viesť
  lean leant leant nakláňať sa
  leap leapt leapt skákať
  learn learnt learnt učiť sa
  leave left left opustiť, zanechať
  lend lent lent požičať
  let let let nechať
  lie lay lain ležať
  light lit lit rozsvietiť
  lose lost lost stratiť
  make made made robiť
  mean meant meant mieniť
  meet met met stretnúť, poznať
  mislead misled misled zviesť, klamať
  mistake mistook mistaken pomýliť sa
  misunderstand misunderstood misunderstood ne(po)rozumieť
  overdraw overdrew overdrawn prečerpať úver
  overhear overheard overheard započuť
  overtake overtook overtaken predstihnúť, prekvapiť
  pay paid paid platiť
  preset preset preset prednastaviť
  prove proved proven dokázať
  put put put dať, položiť
  quit quit quit ukončiť, opustiť
  read read read čítať
  reprove reproved reproven pokárhať, haniť
  rid rid rid zbaviť (sa)
  ride rode ridden jazdiť
  ring rang rung zvoniť
  rise rose risen vstať
  run ran run bežať
  saw sawed sawn rezať (pílou)
  say said said povedať
  see saw seen vidieť
  seek sought sought hľadať
  sell sold sold predávať
  send sent sent poslať
  set set set položiť, nastaviť
  sew sewed sewn šiť
  shake shook shaken triasť
  shave shaved shaven holiť (sa)
  shear shore shorn strihať
  shed shed shed zhodiť, prelievať
  shine shone shone svietiť, žiariť
  shoe shod shod obuť, okovať
  shoot shot shot strieľať
  show showed shown ukázať
  shrink shrank shrunk zraziť (sa)
  shut shut shut zatvoriť
  sing sang sung spievať
  sink sank sunk klesať
  sit sat sat sedieť
  slay slew slain zabiť
  sleep slept slept spať
  slide slid slid/slidden kĺzať (sa)
  sling slung slung mrštiť
  slink slunk slunk kradnúť sa, plaziť sa
  slit slit slit rozrezať
  smell smelt smelt čuchať, páchnuť
  sneak snuck snuck zakrádať sa
  sow sowed sown siať
  speak spoke spoken hovoriť
  speed sped sped ponáhľať
  spell spelt spelt hláskovať
  spend spent spent utrácať, stráviť (čas)
  spill spilt spilt rozliať (sa)
  spin spun spun priasť
  spit spat spat pľuvať
  split split split rozštiepiť
  spoil spoilt spoilt skaziť (sa)
  spread spread spread rozšíriť
  spring sprang sprung skákať
  stand stood stood stať
  steal stole stolen kradnúť
  stick stuck stuck strčiť, lepiť
  sting stung stung pichnúť
  stink stank stunk zapáchať
  stride strode/strided stridden kráčať
  strike struck struck/stricken udrieť
  string strung strung zviazať
  strip stript stript vyzliecť (sa)
  strive strove striven usilovať
  sunburn sunburnt sunburnt opáliť (sa)
  swear swore sworn prisahať
  sweat sweat sweat potiť sa
  sweep swept swept zametať
  swell swelled swollen nadúvať
  swim swam swum plávať
  swing swung swung mávať, hojdať sa
  take took taken vziať
  teach taught taught vyučovať
  tear tore torn trhať
  tell told told povdať, rozprávať
  think thought thought myslieť
  thrive throve thriven dariť sa
  throw threw thrown hádzať
  thrust thrust thrust strčiť, vraziť
  tread trod trodden šliapať
  undergo underwent undergone podstúpiť
  understand understood understood rozumieť
  undertake undertook undertaken podniknúť
  wake woke woken zobudiť (sa)
  wear wore worn nosiť, mať oblečené
  weave wove woven tkať
  wed wed wed zosobášiť
  weep wept wept plakať
  wet wet wet vlhčiť
  win won won vyhrať, získať
  wind wound wound navíjať
  withdraw withdrew withdrawn odvolať
  withhold withheld withheld zamlčať,odoprieť
  withstand withstood withstood odolať
  wring wrung wrung žmýkať
  write wrote written písať