learniv.com  >  sk  >  Časovanie pravidelné slovesá

Časovanie pravidelné slovesá

abridged
abridged
skrátiť
accepted
accepted
súhlasiť
accounted
accounted
účet
accumulated
accumulated
hromadí
accused
accused
obviniť
acquired
acquired
nadobudnúť
acted
acted
chovať
added
added
pridať
addressed
addressed
adresa
administrated
administrated
spravovať
admired
admired
obdivovať
admitted
admitted
pripustiť
advised
advised
radia
affected
affected
ovplyvniť
affirmed
affirmed
AFFIRM
affixed
affixed
pripevniť
afforded
afforded
dovoliť si
aggravated
aggravated
zhoršiť
agreed
agreed
súhlasiť
allocated
allocated
prideliť
allowed
allowed
dovoliť
amused
amused
baviť
analyzed
analyzed
analyzovať
announced
announced
oznámiť
annoyed
annoyed
otravovať
answered
answered
odpoveď
anticipated
anticipated
predbiehať
appeared
appeared
javí
applauded
applauded
Applaud
appointed
appointed
menovať
appreciated
appreciated
oceniť
appropriated
appropriated
privlastniť
approved
approved
schvaľovať
argued
argued
hádať sa
arranged
arranged
usporiadať
arrested
arrested
zatknúť
arrived
arrived
prísť
asked
asked
opýtať sa
assembled
assembled
zostaviť
asserted
asserted
Assert
attached
attached
priložiť
attacked
attacked
útok
attained
attained
dosiahnuť
attempted
attempted
pokúsiť
attended
attended
navštevovať
attracted
attracted
priťahovať
auctioned
auctioned
aukcie
avenged
avenged
pomstiť
avoided
avoided
vyhnúť
babbled
babbled
blábolit
backed
backed
späť
balanced
balanced
zostatok
bamboozled
bamboozled
dobehnúť
banned
banned
zákaz
banged
banged
tresk
banished
banished
vyhnať
bared
bared
nahý
batted
batted
netopier
battled
battled
bitka
beamed
beamed
lúč
begged
begged
žobrať
behaved
behaved
chovať
belonged
belonged
patriť
blasted
blasted
výbuch
bleached
bleached
bielidlo
blinded
blinded
slepý
blinked
blinked
blikať
blossomed
blossomed
kvet
blotted
blotted
škvrna
blushed
blushed
očervenieť
boasted
boasted
chvastanie
boiled
boiled
variť
bolted
bolted
skrutka
bombed
bombed
bomba
booked
booked
kniha
bored
bored
otvor
borrowed
borrowed
požičať
bothered
bothered
obťažovať
bounced
bounced
odskočiť
bowed
bowed
lúk
bowled
bowled
miska
boxed
boxed
box
boycotted
boycotted
bojkot
branched
branched
vetva
breached
breached
porušenie
bruised
bruised
modrina
brushed
brushed
kefa
bubbled
bubbled
bublina
buckled
buckled
pracka
bullied
bullied
tyran
bumped
bumped
žuchnutie
buried
buried
pochovať
buzzed
buzzed
bzučať
calculated
calculated
vypočítať
called
called
volanie
camped
camped
kemp
campaigned
campaigned
kampaň
cared
cared
starostlivosť
carried
carried
carry
carved
carved; carven
vyrezať
caused
caused
príčina
censured
censured
pokarhanie
challenged
challenged
výzva
changed
changed
zmena
charged
charged
náboj
chased
chased
naháňačka
cheated
cheated
podviesť
checked
checked
skontrolovať
cheered
cheered
potešiť
chewed
chewed
žuť
choked
choked
sýtič
chopped
chopped
chop
chuckled
chuckled
chichot
claimed
claimed
pohľadávka
clashed
clashed
stretnú
cleaned
cleaned
čistý
cleansed
cleansed
vyčistili
cleared
cleared
jasný
clipped
clipped
klip
closed
closed
Zavrieť
coached
coached
tréner
coiled
coiled
cievka
collected
collected
zbierať
commanded
commanded
príkaz
communicated
communicated
komunikovať
compared
compared
porovnať
competed
competed
súťažiť
complained
complained
sťažovať si
completed
completed
kompletné
concentrated
concentrated
koncentrát
concerned
concerned
znepokojenie
conducted
conducted
správanie
confessed
confessed
priznať
confided
confided
zveriť
connected
connected
connect
considered
considered
zvážiť
consisted
consisted
pozostávať
consulted
consulted
konzultovať
contained
contained
obsahovať
continued
continued
ďalej
contravened
contravened
odporovať
controlled
controlled
ovládanie
cooperated
cooperated
spolupracovať
copied
copied
kópie
cornered
cornered
rohový
corrected
corrected
korektné
coughed
coughed
kašeľ
counted
counted
počítať
countered
countered
pult
covered
covered
veko
cracked
cracked
crack
crashed
crashed
havárie
crawled
crawled
kraul
created
created
vytvoriť
croaked
croaked
kvákať
crossed
crossed
cross
crushed
crushed
rozdrviť
cried
cried
výkrik
curbed
curbed
obrubník
cured
cured
liek
curled
curled
curl
curved
curved
krivka
cycled
cycled
cyklus
dabbled
dabbled
Dabble
damaged
damaged
poškodenie
danced
danced
tanec
decayed
decayed
úpadok
deceived
deceived
oklamať
decided
decided
rozhodnúť
decorated
decorated
zdobiť
defaulted
defaulted
štandardné
defended
defended
brániť
deferred
deferred
odložiť
defrayed
defrayed
uhradiť
delayed
delayed
oneskorenie
delighted
delighted
potešenie
delivered
delivered
doručiť
denied
denied
poprieť
depended
depended
závisieť
deposed
deposed
zosadiť
described
described
popísať
deserted
deserted
púštne
deserved
deserved
zaslúžiť
destroyed
destroyed
zničiť
detected
detected
odhaliť
developed
developed
vypracovať
devoted
devoted
venovať
dined
dined
večerať
dipped
dipped
ponorenie
disagreed
disagreed
nesúhlasiť
disappeared
disappeared
miznúť
disapproved
disapproved
nesúhlasiť
disarmed
disarmed
deaktivácia
discouraged
discouraged
odradiť
discovered
discovered
Discover
disliked
disliked
nechuť
dispersed
dispersed
disperzné
displaced
displaced
premiestniť
disseminated
disseminated
šíriť
distrusted
distrusted
nedôvera

pravidelné slovesá


Začať so štúdiom nepravidelných slovies:
Náhodná voľba

pravidelné slovesá & Anglické nepravidelné slovesá