pravidelné slovesá
learniv.com  >  sk  >  Časovanie pravidelné slovesá

Časovanie pravidelné slovesá

accepted
accepted
súhlasiť
added
added
pridať
admired
admired
obdivovať
admitted
admitted
pripustiť
advised
advised
radia
afforded
afforded
dovoliť si
agreed
agreed
súhlasiť
allowed
allowed
dovoliť
amused
amused
baviť
analyzed
analyzed
analyzovať
announced
announced
oznámiť
annoyed
annoyed
otravovať
answered
answered
odpoveď
appeared
appeared
javí
applauded
applauded
Applaud
appreciated
appreciated
oceniť
approved
approved
schvaľovať
argued
argued
hádať sa
arranged
arranged
usporiadať
arrested
arrested
zatknúť
arrived
arrived
prísť
asked
asked
opýtať sa
attached
attached
priložiť
attacked
attacked
útok
attempted
attempted
pokúsiť
attended
attended
navštevovať
attracted
attracted
priťahovať
avoided
avoided
vyhnúť
backed
backed
späť
balanced
balanced
zostatok
banned
banned
zákaz
banged
banged
tresk
bared
bared
nahý
batted
batted
netopier
battled
battled
bitka
beamed
beamed
lúč
begged
begged
žobrať
behaved
behaved
chovať
belonged
belonged
patriť
bleached
bleached
bielidlo
blinded
blinded
slepý
blinked
blinked
blikať
blotted
blotted
škvrna
blushed
blushed
očervenieť
boasted
boasted
chvastanie
boiled
boiled
variť
bolted
bolted
skrutka
bombed
bombed
bomba
booked
booked
kniha
bored
bored
otvor
borrowed
borrowed
požičať
bounced
bounced
odskočiť
bowed
bowed
lúk
boxed
boxed
box
branched
branched
vetva
bruised
bruised
modrina
brushed
brushed
kefa
bubbled
bubbled
bublina
bumped
bumped
žuchnutie
buried
buried
pochovať
buzzed
buzzed
bzučať
calculated
calculated
vypočítať
called
called
volanie
camped
camped
kemp
cared
cared
starostlivosť
carried
carried
carry
carved
carved; carven
vyrezať
caused
caused
príčina
challenged
challenged
výzva
changed
changed
zmena
charged
charged
náboj
chased
chased
naháňačka
cheated
cheated
podviesť
checked
checked
skontrolovať
cheered
cheered
potešiť
chewed
chewed
žuť
choked
choked
sýtič
chopped
chopped
chop
claimed
claimed
pohľadávka
cleaned
cleaned
čistý
cleared
cleared
jasný
clipped
clipped
klip
closed
closed
Zavrieť
coached
coached
tréner
coiled
coiled
cievka
collected
collected
zbierať
commanded
commanded
príkaz
communicated
communicated
komunikovať
compared
compared
porovnať
competed
competed
súťažiť
complained
complained
sťažovať si
completed
completed
kompletné
concentrated
concentrated
koncentrát
concerned
concerned
znepokojenie
confessed
confessed
priznať
connected
connected
connect
considered
considered
zvážiť
consisted
consisted
pozostávať
contained
contained
obsahovať
continued
continued
ďalej
copied
copied
kópie
corrected
corrected
korektné
coughed
coughed
kašeľ
counted
counted
počítať
covered
covered
veko
cracked
cracked
crack
crashed
crashed
havárie
crawled
crawled
kraul
crossed
crossed
cross
crushed
crushed
rozdrviť
cried
cried
výkrik
cured
cured
liek
curled
curled
curl
curved
curved
krivka
cycled
cycled
cyklus
damaged
damaged
poškodenie
danced
danced
tanec
decayed
decayed
úpadok
deceived
deceived
oklamať
decided
decided
rozhodnúť
decorated
decorated
zdobiť
delayed
delayed
oneskorenie
delighted
delighted
potešenie
delivered
delivered
doručiť
depended
depended
závisieť
described
described
popísať
deserted
deserted
púštne
deserved
deserved
zaslúžiť
destroyed
destroyed
zničiť
detected
detected
odhaliť
developed
developed
vypracovať
disagreed
disagreed
nesúhlasiť
disappeared
disappeared
miznúť
disapproved
disapproved
nesúhlasiť
disarmed
disarmed
deaktivácia
discovered
discovered
Discover
disliked
disliked
nechuť
divided
divided
rozdeliť
doubled
doubled
dvojitý
doubted
doubted
pochybovať
drained
drained
vypustiť
dripped
dripped
kvapkanie
dropped
dropped
pokles
drowned
drowned
utopiť
drummed
drummed
drum
dried
dried
sucho
dusted
dusted
prach
educated
educated
vychovávať
embarrassed
embarrassed
embarrass
employed
employed
zamestnať
emptied
emptied
vyprázdniť
encouraged
encouraged
povzbudiť
ended
ended
koniec
enjoyed
enjoyed
Užite si to
entered
entered
vstúpiť
entertained
entertained
zábava
escaped
escaped
uniknúť
examined
examined
preskúmať
excited
excited
Excite
excused
excused
ospravedlnenie
exercised
exercised
cvičenie
existed
existed
exist
expanded
expanded
zväčšiť
expected
expected
očakávať
explained
explained
vysvetliť
exploded
exploded
explodovať
extended
extended
predĺžiť
faced
faced
tvár
faded
faded
zvädnúť
failed
failed
zlyhanie
fancied
fancied
ozdobný
fastened
fastened
pripevniť
feared
feared
strach
fenced
fenced
plot
fetched
fetched
vyzdvihnúť
filed
filed
súbor
filled
filled
fill
filmed
filmed
film
fired
fired
požiarne
fixed
fixed
fix
flapped
flapped
pätka
flashed
flashed
blesk
floated
floated
plavák
flooded
flooded
povodeň
flowed
flowed
prietok
flowered
flowered
kvetina
folded
folded
zložiť
followed
followed
nasledovať
fooled
fooled
oklamať
forced
forced
sila
formed
formed
formulár
founded
founded
nájdených
framed
framed
rám
frightened
frightened
vystrašiť
fried
fried
poter
gathered
gathered
zbierať
gazed
gazed
zadívať
glowed
glowed
žiara
glued
glued
lepidlo
grabbed
grabbed
uchmatnúť

pravidelné slovesá


Začať so štúdiom nepravidelných slovies:
Náhodná voľba

pravidelné slovesá & Anglické nepravidelné slovesá