INDEX
LEARNIV.com  >  sk  >  pravidelné slovesá  >  abridge


Časovanie slovesa to abridge

Preklad: skrátiť

Infinitív

abridge

/əˈbɹɪd͡ʒ/

Minulý čas

abridged

/əˈbɹɪdʒd/

Príčastie minulé

abridged

/əˈbɹɪdʒd/

Časovanie pravidelného slovesa [abridge]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
abridge 
you
abridge 
he/she/it
abridges 
we
abridge 
you
abridge 
they
abridge 

Prítomný priebehový

I
am abridging 
you
are abridging 
he/she/it
is abridging 
we
are abridging 
you
are abridging 
they
are abridging 

Minulý čas

I
abridged 
you
abridged 
he/she/it
abridged 
we
abridged 
you
abridged 
they
abridged 

Minulý priebehový

I
was abridging 
you
were abridging 
he/she/it
was abridging 
we
were abridging 
you
were abridging 
they
were abridging 

Predrítomný čas

I
have abridged 
you
have abridged 
he/she/it
has abridged 
we
have abridged 
you
have abridged 
they
have abridged 

Predprítomný čas priebehový

I
have been abridging 
you
have been abridging 
he/she/it
has been abridging 
we
have been abridging 
you
have been abridging 
they
have been abridging 

Predminulý

I
had abridged 
you
had abridged 
he/she/it
had abridged 
we
had abridged 
you
had abridged 
they
had abridged 

Predminulý priebehový

I
had been abridging 
you
had been abridging 
he/she/it
had been abridging 
we
had been abridging 
you
had been abridging 
they
had been abridging 

Budúce

I
will abridge 
you
will abridge 
he/she/it
will abridge 
we
will abridge 
you
will abridge 
they
will abridge 

Budúce priebehový

I
will be abridging 
you
will be abridging 
he/she/it
will be abridging 
we
will be abridging 
you
will be abridging 
they
will be abridging 

Predbudúci

I
will have abridged 
you
will have abridged 
he/she/it
will have abridged 
we
will have abridged 
you
will have abridged 
they
will have abridged 

Predbudúci priebehový

I
will have been abridging 
you
will have been abridging 
he/she/it
will have been abridging 
we
will have been abridging 
you
will have been abridging 
they
will have been abridging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
pravidelného slovesa [abridge]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would abridge 
you
would abridge 
he/she/it
would abridge 
we
would abridge 
you
would abridge 
they
would abridge 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be abridging 
you
would be abridging 
he/she/it
would be abridging 
we
would be abridging 
you
would be abridging 
they
would be abridging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have abridged 
you
would have abridged 
he/she/it
would have abridged 
we
would have abridged 
you
would have abridged 
they
would have abridged 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been abridging 
you
would have been abridging 
he/she/it
would have been abridging 
we
would have been abridging 
you
would have been abridging 
they
would have been abridging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
pravidelného slovesa [abridge]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
abridge 
you
abridge 
he/she/it
abridge 
we
abridge 
you
abridge 
they
abridge 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
abridged 
you
abridged 
he/she/it
abridged 
we
abridged 
you
abridged 
they
abridged 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had abridged 
you
had abridged 
he/she/it
had abridged 
we
had abridged 
you
had abridged 
they
had abridged 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
pravidelného slovesa [abridge]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
abridge 
you
Let´s abridge 
he/she/it
abridge 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
pravidelného slovesa [abridge]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
abridging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
abridged 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 pravidelné slovesá & Nepravidelné slovesá