Learniv
▷ Časovanie slovesa to ADD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  pravidelné slovesá  >  add


Časovanie slovesa to add

A1 Preklad: pridať

Infinitív

add

/æd/

Minulý čas

added

/ˈæd.əd/

Príčastie minulé

added

/ˈæd.əd/

Časovanie pravidelného slovesa [add]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
add 
you
add 
he/she/it
adds 
we
add 
you
add 
they
add 

Prítomný priebehový

I
am adding 
you
are adding 
he/she/it
is adding 
we
are adding 
you
are adding 
they
are adding 

Minulý čas

I
added 
you
added 
he/she/it
added 
we
added 
you
added 
they
added 

Minulý priebehový

I
was adding 
you
were adding 
he/she/it
was adding 
we
were adding 
you
were adding 
they
were adding 

Predrítomný čas

I
have added 
you
have added 
he/she/it
has added 
we
have added 
you
have added 
they
have added 

Predprítomný čas priebehový

I
have been adding 
you
have been adding 
he/she/it
has been adding 
we
have been adding 
you
have been adding 
they
have been adding 

Predminulý

I
had added 
you
had added 
he/she/it
had added 
we
had added 
you
had added 
they
had added 

Predminulý priebehový

I
had been adding 
you
had been adding 
he/she/it
had been adding 
we
had been adding 
you
had been adding 
they
had been adding 

Budúce

I
will add 
you
will add 
he/she/it
will add 
we
will add 
you
will add 
they
will add 

Budúce priebehový

I
will be adding 
you
will be adding 
he/she/it
will be adding 
we
will be adding 
you
will be adding 
they
will be adding 

Predbudúci

I
will have added 
you
will have added 
he/she/it
will have added 
we
will have added 
you
will have added 
they
will have added 

Predbudúci priebehový

I
will have been adding 
you
will have been adding 
he/she/it
will have been adding 
we
will have been adding 
you
will have been adding 
they
will have been adding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
pravidelného slovesa [add]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would add 
you
would add 
he/she/it
would add 
we
would add 
you
would add 
they
would add 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be adding 
you
would be adding 
he/she/it
would be adding 
we
would be adding 
you
would be adding 
they
would be adding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have added 
you
would have added 
he/she/it
would have added 
we
would have added 
you
would have added 
they
would have added 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been adding 
you
would have been adding 
he/she/it
would have been adding 
we
would have been adding 
you
would have been adding 
they
would have been adding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
pravidelného slovesa [add]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
add 
you
add 
he/she/it
add 
we
add 
you
add 
they
add 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
added 
you
added 
he/she/it
added 
we
added 
you
added 
they
added 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had added 
you
had added 
he/she/it
had added 
we
had added 
you
had added 
they
had added 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
pravidelného slovesa [add]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
add 
you
Let´s add 
he/she/it
add 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
pravidelného slovesa [add]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
adding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
added 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
pravidelného slovesa [add]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

Add on

Add up

Add up topravidelné slovesá & Nepravidelné slovesá