Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas ALIGHT | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  alight


Nepravidelné sloveso a minulý čas alight

C1 Preklad: zostúpiť, pristáť

Infinitív

alight

[əˈlaɪt]

Minulý čas

alighted

alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]

Príčastie minulé

alighted

alit

[əˈlaɪtɪd]
[əˈlɪt]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

light

[laɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]

lighted
lit

[ˈlaɪtɪd]
[lɪt]


Časovanie nepravidelného slovesa [alight]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
alight 
you
alight 
he/she/it
alights 
we
alight 
you
alight 
they
alight 

Prítomný priebehový

I
am alighting 
you
are alighting 
he/she/it
is alighting 
we
are alighting 
you
are alighting 
they
are alighting 

Minulý čas

I
alighted; alit 
you
alighted; alit 
he/she/it
alighted; alit 
we
alighted; alit 
you
alighted; alit 
they
alighted; alit 

Minulý priebehový

I
was alighting 
you
were alighting 
he/she/it
was alighting 
we
were alighting 
you
were alighting 
they
were alighting 

Predrítomný čas

I
have alighted 
you
have alighted 
he/she/it
has alighted 
we
have alighted 
you
have alighted 
they
have alighted 

Predprítomný čas priebehový

I
have been alighting 
you
have been alighting 
he/she/it
has been alighting 
we
have been alighting 
you
have been alighting 
they
have been alighting 

Predminulý

I
had alighted 
you
had alighted 
he/she/it
had alighted 
we
had alighted 
you
had alighted 
they
had alighted 

Predminulý priebehový

I
had been alighting 
you
had been alighting 
he/she/it
had been alighting 
we
had been alighting 
you
had been alighting 
they
had been alighting 

Budúce

I
will alight 
you
will alight 
he/she/it
will alight 
we
will alight 
you
will alight 
they
will alight 

Budúce priebehový

I
will be alighting 
you
will be alighting 
he/she/it
will be alighting 
we
will be alighting 
you
will be alighting 
they
will be alighting 

Predbudúci

I
will have alighted 
you
will have alighted 
he/she/it
will have alighted 
we
will have alighted 
you
will have alighted 
they
will have alighted 

Predbudúci priebehový

I
will have been alighting 
you
will have been alighting 
he/she/it
will have been alighting 
we
will have been alighting 
you
will have been alighting 
they
will have been alighting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [alight]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would alight 
you
would alight 
he/she/it
would alight 
we
would alight 
you
would alight 
they
would alight 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be alighting 
you
would be alighting 
he/she/it
would be alighting 
we
would be alighting 
you
would be alighting 
they
would be alighting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have alighted 
you
would have alighted 
he/she/it
would have alighted 
we
would have alighted 
you
would have alighted 
they
would have alighted 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been alighting 
you
would have been alighting 
he/she/it
would have been alighting 
we
would have been alighting 
you
would have been alighting 
they
would have been alighting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [alight]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
alight 
you
alight 
he/she/it
alight 
we
alight 
you
alight 
they
alight 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
alighted; alit 
you
alighted; alit 
he/she/it
alighted; alit 
we
alighted; alit 
you
alighted; alit 
they
alighted; alit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had alighted 
you
had alighted 
he/she/it
had alighted 
we
had alighted 
you
had alighted 
they
had alighted 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [alight]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
alight 
you
Let´s alight 
he/she/it
alight 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [alight]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
alighting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
alighted; alit 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá