Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas ARISE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  arise


Nepravidelné sloveso a minulý čas arise

C1 Preklad: povstať, vzniknúť

Infinitív

arise

[əˈraɪz]

Minulý čas

arose

[əˈrəʊz]

Príčastie minulé

arisen

[əˈrɪzn]


Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

rise

[raɪz]

rose

[rəʊz]

risen

[rɪzn]


Časovanie nepravidelného slovesa [arise]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
arise 
you
arise 
he/she/it
arises 
we
arise 
you
arise 
they
arise 

Prítomný priebehový

I
am arising 
you
are arising 
he/she/it
is arising 
we
are arising 
you
are arising 
they
are arising 

Minulý čas

I
arose 
you
arose 
he/she/it
arose 
we
arose 
you
arose 
they
arose 

Minulý priebehový

I
was arising 
you
were arising 
he/she/it
was arising 
we
were arising 
you
were arising 
they
were arising 

Predrítomný čas

I
have arisen 
you
have arisen 
he/she/it
has arisen 
we
have arisen 
you
have arisen 
they
have arisen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been arising 
you
have been arising 
he/she/it
has been arising 
we
have been arising 
you
have been arising 
they
have been arising 

Predminulý

I
had arisen 
you
had arisen 
he/she/it
had arisen 
we
had arisen 
you
had arisen 
they
had arisen 

Predminulý priebehový

I
had been arising 
you
had been arising 
he/she/it
had been arising 
we
had been arising 
you
had been arising 
they
had been arising 

Budúce

I
will arise 
you
will arise 
he/she/it
will arise 
we
will arise 
you
will arise 
they
will arise 

Budúce priebehový

I
will be arising 
you
will be arising 
he/she/it
will be arising 
we
will be arising 
you
will be arising 
they
will be arising 

Predbudúci

I
will have arisen 
you
will have arisen 
he/she/it
will have arisen 
we
will have arisen 
you
will have arisen 
they
will have arisen 

Predbudúci priebehový

I
will have been arising 
you
will have been arising 
he/she/it
will have been arising 
we
will have been arising 
you
will have been arising 
they
will have been arising 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [arise]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would arise 
you
would arise 
he/she/it
would arise 
we
would arise 
you
would arise 
they
would arise 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be arising 
you
would be arising 
he/she/it
would be arising 
we
would be arising 
you
would be arising 
they
would be arising 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have arisen 
you
would have arisen 
he/she/it
would have arisen 
we
would have arisen 
you
would have arisen 
they
would have arisen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been arising 
you
would have been arising 
he/she/it
would have been arising 
we
would have been arising 
you
would have been arising 
they
would have been arising 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [arise]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
arise 
you
arise 
he/she/it
arise 
we
arise 
you
arise 
they
arise 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
arose 
you
arose 
he/she/it
arose 
we
arose 
you
arose 
they
arose 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had arisen 
you
had arisen 
he/she/it
had arisen 
we
had arisen 
you
had arisen 
they
had arisen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [arise]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
arise 
you
Let´s arise 
he/she/it
arise 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [arise]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
arising 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
arisen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá