Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BE / AM / IS / ARE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  be / am / is / are


Nepravidelné sloveso a minulý čas be
am
is
are

A1 Preklad: byť

Infinitív

be

am

is

are

[bi:]
[æm]
[ɪz]
[ɑːə]

Minulý čas

was

were

[wɒz]
[wɜː]

Časovanie nepravidelného slovesa [be / am / is / are]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
am 
you
are 
he/she/it
is 
we
are 
you
are 
they
are 

Prítomný priebehový

I
am being 
you
are being 
he/she/it
is being 
we
are being 
you
are being 
they
are being 

Minulý čas

I
was 
you
were 
he/she/it
was 
we
were 
you
were 
they
were 

Minulý priebehový

I
was being 
you
were being 
he/she/it
was being 
we
were being 
you
were being 
they
were being 

Predrítomný čas

I
have been 
you
have been 
he/she/it
has been 
we
have been 
you
have been 
they
have been 

Predprítomný čas priebehový

I
have been being 
you
have been being 
he/she/it
has been being 
we
have been being 
you
have been being 
they
have been being 

Predminulý

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Predminulý priebehový

I
had been being 
you
had been being 
he/she/it
had been being 
we
had been being 
you
had been being 
they
had been being 

Budúce

I
will be 
you
will be 
he/she/it
will be 
we
will be 
you
will be 
they
will be 

Budúce priebehový

I
will be being 
you
will be being 
he/she/it
will be being 
we
will be being 
you
will be being 
they
will be being 

Predbudúci

I
will have been 
you
will have been 
he/she/it
will have been 
we
will have been 
you
will have been 
they
will have been 

Predbudúci priebehový

I
will have been being 
you
will have been being 
he/she/it
will have been being 
we
will have been being 
you
will have been being 
they
will have been being 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [be / am / is / are]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would be 
you
would be 
he/she/it
would be 
we
would be 
you
would be 
they
would be 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be being 
you
would be being 
he/she/it
would be being 
we
would be being 
you
would be being 
they
would be being 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have been 
you
would have been 
he/she/it
would have been 
we
would have been 
you
would have been 
they
would have been 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been being 
you
would have been being 
he/she/it
would have been being 
we
would have been being 
you
would have been being 
they
would have been being 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [be / am / is / are]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
be 
you
be; beest 
he/she/it
be 
we
be 
you
be 
they
be 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
were 
you
were; wert 
he/she/it
were 
we
were 
you
were 
they
were 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had been 
you
had been 
he/she/it
had been 
we
had been 
you
had been 
they
had been 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [be / am / is / are]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
be 
you
Let´s be 
he/she/it
be 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [be / am / is / are]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
being 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
been 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [be / am / is / are]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

be about

be after

be at

be behind with

be by

be down

be down for

be down on

be for

be in

be in for

be in on

be in with

be off

be on

be on at

be on to

be out

be out for

be out of

be over

be through

be through with

be up

be up against

be up to

be well up inNepravidelné slovesá