Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BEFALL | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  befall


Nepravidelné sloveso a minulý čas befall

C1

Infinitív

befall

[bɪˈfɔːl]

Minulý čas

befell

befelled *

[bi'fel]
[bi'feld]

Príčastie minulé

befallen

befelled *

[bɪˈfɔːln]
[bi'feld]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

fall

[fɔːl]

fell
felled

[fel]
[feld]

fallen
felled

[fɔːln]
[feld]


Časovanie nepravidelného slovesa [befall]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
befall 
you
befall 
he/she/it
befalls 
we
befall 
you
befall 
they
befall 

Prítomný priebehový

I
am befalling 
you
are befalling 
he/she/it
is befalling 
we
are befalling 
you
are befalling 
they
are befalling 

Minulý čas

I
befell 
you
befell 
he/she/it
befell 
we
befell 
you
befell 
they
befell 

Minulý priebehový

I
was befalling 
you
were befalling 
he/she/it
was befalling 
we
were befalling 
you
were befalling 
they
were befalling 

Predrítomný čas

I
have befallen 
you
have befallen 
he/she/it
has befallen 
we
have befallen 
you
have befallen 
they
have befallen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been befalling 
you
have been befalling 
he/she/it
has been befalling 
we
have been befalling 
you
have been befalling 
they
have been befalling 

Predminulý

I
had befallen 
you
had befallen 
he/she/it
had befallen 
we
had befallen 
you
had befallen 
they
had befallen 

Predminulý priebehový

I
had been befalling 
you
had been befalling 
he/she/it
had been befalling 
we
had been befalling 
you
had been befalling 
they
had been befalling 

Budúce

I
will befall 
you
will befall 
he/she/it
will befall 
we
will befall 
you
will befall 
they
will befall 

Budúce priebehový

I
will be befalling 
you
will be befalling 
he/she/it
will be befalling 
we
will be befalling 
you
will be befalling 
they
will be befalling 

Predbudúci

I
will have befallen 
you
will have befallen 
he/she/it
will have befallen 
we
will have befallen 
you
will have befallen 
they
will have befallen 

Predbudúci priebehový

I
will have been befalling 
you
will have been befalling 
he/she/it
will have been befalling 
we
will have been befalling 
you
will have been befalling 
they
will have been befalling 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [befall]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would befall 
you
would befall 
he/she/it
would befall 
we
would befall 
you
would befall 
they
would befall 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be befalling 
you
would be befalling 
he/she/it
would be befalling 
we
would be befalling 
you
would be befalling 
they
would be befalling 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have befallen 
you
would have befallen 
he/she/it
would have befallen 
we
would have befallen 
you
would have befallen 
they
would have befallen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been befalling 
you
would have been befalling 
he/she/it
would have been befalling 
we
would have been befalling 
you
would have been befalling 
they
would have been befalling 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [befall]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
befall 
you
befall 
he/she/it
befall 
we
befall 
you
befall 
they
befall 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
befell 
you
befell 
he/she/it
befell 
we
befell 
you
befell 
they
befell 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had befallen 
you
had befallen 
he/she/it
had befallen 
we
had befallen 
you
had befallen 
they
had befallen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [befall]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
befall 
you
Let´s befall 
he/she/it
befall 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [befall]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
befalling 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
befallen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá