Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BELAY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  belay


Nepravidelné sloveso a minulý čas belay

Infinitív

belay

Minulý čas

belaid

belayed *

Príčastie minulé

belaid

belayed ** Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Sloveso odvodené od slovesa:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

lay

[leɪ]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]

laid /layed

[leɪd]
[leɪd]


Časovanie nepravidelného slovesa [belay]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
belay 
you
belay 
he/she/it
belays 
we
belay 
you
belay 
they
belay 

Prítomný priebehový

I
am belaying 
you
are belaying 
he/she/it
is belaying 
we
are belaying 
you
are belaying 
they
are belaying 

Minulý čas

I
belaid 
you
belaid 
he/she/it
belaid 
we
belaid 
you
belaid 
they
belaid 

Minulý priebehový

I
was belaying 
you
were belaying 
he/she/it
was belaying 
we
were belaying 
you
were belaying 
they
were belaying 

Predrítomný čas

I
have belaid 
you
have belaid 
he/she/it
has belaid 
we
have belaid 
you
have belaid 
they
have belaid 

Predprítomný čas priebehový

I
have been belaying 
you
have been belaying 
he/she/it
has been belaying 
we
have been belaying 
you
have been belaying 
they
have been belaying 

Predminulý

I
had belaid 
you
had belaid 
he/she/it
had belaid 
we
had belaid 
you
had belaid 
they
had belaid 

Predminulý priebehový

I
had been belaying 
you
had been belaying 
he/she/it
had been belaying 
we
had been belaying 
you
had been belaying 
they
had been belaying 

Budúce

I
will belay 
you
will belay 
he/she/it
will belay 
we
will belay 
you
will belay 
they
will belay 

Budúce priebehový

I
will be belaying 
you
will be belaying 
he/she/it
will be belaying 
we
will be belaying 
you
will be belaying 
they
will be belaying 

Predbudúci

I
will have belaid 
you
will have belaid 
he/she/it
will have belaid 
we
will have belaid 
you
will have belaid 
they
will have belaid 

Predbudúci priebehový

I
will have been belaying 
you
will have been belaying 
he/she/it
will have been belaying 
we
will have been belaying 
you
will have been belaying 
they
will have been belaying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [belay]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would belay 
you
would belay 
he/she/it
would belay 
we
would belay 
you
would belay 
they
would belay 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be belaying 
you
would be belaying 
he/she/it
would be belaying 
we
would be belaying 
you
would be belaying 
they
would be belaying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have belaid 
you
would have belaid 
he/she/it
would have belaid 
we
would have belaid 
you
would have belaid 
they
would have belaid 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been belaying 
you
would have been belaying 
he/she/it
would have been belaying 
we
would have been belaying 
you
would have been belaying 
they
would have been belaying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [belay]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
belay 
you
belay 
he/she/it
belay 
we
belay 
you
belay 
they
belay 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
belaid 
you
belaid 
he/she/it
belaid 
we
belaid 
you
belaid 
they
belaid 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had belaid 
you
had belaid 
he/she/it
had belaid 
we
had belaid 
you
had belaid 
they
had belaid 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [belay]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
belay 
you
Let´s belay 
he/she/it
belay 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [belay]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
belaying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
belaid 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá