Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BEND | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bend


Nepravidelné sloveso a minulý čas bend

B2 Preklad: ohýbať (sa)

Infinitív

bend

[bend]

Minulý čas

bent

bended *

[bent]
[bendid]

Príčastie minulé

bent

bended *

[bend]
[bendid]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overbent
overbended

overbent
overbended

unbent
unbended

unbent
unbended


Časovanie nepravidelného slovesa [bend]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bend 
you
bend 
he/she/it
bends 
we
bend 
you
bend 
they
bend 

Prítomný priebehový

I
am bending 
you
are bending 
he/she/it
is bending 
we
are bending 
you
are bending 
they
are bending 

Minulý čas

I
bent 
you
bent 
he/she/it
bent 
we
bent 
you
bent 
they
bent 

Minulý priebehový

I
was bending 
you
were bending 
he/she/it
was bending 
we
were bending 
you
were bending 
they
were bending 

Predrítomný čas

I
have bent; bended 
you
have bent; bended 
he/she/it
has bent; bended 
we
have bent; bended 
you
have bent; bended 
they
have bent; bended 

Predprítomný čas priebehový

I
have been bending 
you
have been bending 
he/she/it
has been bending 
we
have been bending 
you
have been bending 
they
have been bending 

Predminulý

I
had bent; bended 
you
had bent; bended 
he/she/it
had bent; bended 
we
had bent; bended 
you
had bent; bended 
they
had bent; bended 

Predminulý priebehový

I
had been bending 
you
had been bending 
he/she/it
had been bending 
we
had been bending 
you
had been bending 
they
had been bending 

Budúce

I
will bend 
you
will bend 
he/she/it
will bend 
we
will bend 
you
will bend 
they
will bend 

Budúce priebehový

I
will be bending 
you
will be bending 
he/she/it
will be bending 
we
will be bending 
you
will be bending 
they
will be bending 

Predbudúci

I
will have bent; bended 
you
will have bent; bended 
he/she/it
will have bent; bended 
we
will have bent; bended 
you
will have bent; bended 
they
will have bent; bended 

Predbudúci priebehový

I
will have been bending 
you
will have been bending 
he/she/it
will have been bending 
we
will have been bending 
you
will have been bending 
they
will have been bending 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bend]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bend 
you
would bend 
he/she/it
would bend 
we
would bend 
you
would bend 
they
would bend 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be bending 
you
would be bending 
he/she/it
would be bending 
we
would be bending 
you
would be bending 
they
would be bending 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have bent; bended 
you
would have bent; bended 
he/she/it
would have bent; bended 
we
would have bent; bended 
you
would have bent; bended 
they
would have bent; bended 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bending 
you
would have been bending 
he/she/it
would have been bending 
we
would have been bending 
you
would have been bending 
they
would have been bending 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bend]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bend 
you
bend 
he/she/it
bend 
we
bend 
you
bend 
they
bend 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bent 
you
bent 
he/she/it
bent 
we
bent 
you
bent 
they
bent 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had bent; bended 
you
had bent; bended 
he/she/it
had bent; bended 
we
had bent; bended 
you
had bent; bended 
they
had bent; bended 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bend]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bend 
you
Let´s bend 
he/she/it
bend 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bend]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
bending 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
bent; bended 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bend]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

bend back

bend down

bend overNepravidelné slovesá