Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BET | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bet


Nepravidelné sloveso a minulý čas bet

B1 Preklad: staviť (sa)

Infinitív

bet

[bet]

Minulý čas

bet

betted

[bet]
[betid]

Príčastie minulé

bet

betted

[bet]
[betid]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

underbet
underbetted

underbet
underbetted


Časovanie nepravidelného slovesa [bet]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bet 
you
bet 
he/she/it
bets 
we
bet 
you
bet 
they
bet 

Prítomný priebehový

I
am betting 
you
are betting 
he/she/it
is betting 
we
are betting 
you
are betting 
they
are betting 

Minulý čas

I
betted; bet 
you
betted; bet 
he/she/it
betted; bet 
we
betted; bet 
you
betted; bet 
they
betted; bet 

Minulý priebehový

I
was betting 
you
were betting 
he/she/it
was betting 
we
were betting 
you
were betting 
they
were betting 

Predrítomný čas

I
have betted; bet 
you
have betted; bet 
he/she/it
has betted; bet 
we
have betted; bet 
you
have betted; bet 
they
have betted; bet 

Predprítomný čas priebehový

I
have been betting 
you
have been betting 
he/she/it
has been betting 
we
have been betting 
you
have been betting 
they
have been betting 

Predminulý

I
had betted; bet 
you
had betted; bet 
he/she/it
had betted; bet 
we
had betted; bet 
you
had betted; bet 
they
had betted; bet 

Predminulý priebehový

I
had been betting 
you
had been betting 
he/she/it
had been betting 
we
had been betting 
you
had been betting 
they
had been betting 

Budúce

I
will bet 
you
will bet 
he/she/it
will bet 
we
will bet 
you
will bet 
they
will bet 

Budúce priebehový

I
will be betting 
you
will be betting 
he/she/it
will be betting 
we
will be betting 
you
will be betting 
they
will be betting 

Predbudúci

I
will have betted; bet 
you
will have betted; bet 
he/she/it
will have betted; bet 
we
will have betted; bet 
you
will have betted; bet 
they
will have betted; bet 

Predbudúci priebehový

I
will have been betting 
you
will have been betting 
he/she/it
will have been betting 
we
will have been betting 
you
will have been betting 
they
will have been betting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bet]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bet 
you
would bet 
he/she/it
would bet 
we
would bet 
you
would bet 
they
would bet 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be betting 
you
would be betting 
he/she/it
would be betting 
we
would be betting 
you
would be betting 
they
would be betting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have betted; bet 
you
would have betted; bet 
he/she/it
would have betted; bet 
we
would have betted; bet 
you
would have betted; bet 
they
would have betted; bet 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been betting 
you
would have been betting 
he/she/it
would have been betting 
we
would have been betting 
you
would have been betting 
they
would have been betting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bet]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bet 
you
bet 
he/she/it
bet 
we
bet 
you
bet 
they
bet 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
betted; bet 
you
betted; bet 
he/she/it
betted; bet 
we
betted; bet 
you
betted; bet 
they
betted; bet 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had betted; bet 
you
had betted; bet 
he/she/it
had betted; bet 
we
had betted; bet 
you
had betted; bet 
they
had betted; bet 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bet]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bet 
you
Let's bet 
he/she/it
bet 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bet]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
betting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
betted; bet 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá