Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BITE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bite


Nepravidelné sloveso a minulý čas bite

B1 Preklad: hrýzť

Infinitív

bite

[baɪt]

Minulý čas

bit

[bɪt]

Príčastie minulé

bitten

bit *

[ˈbɪtn]
[bɪt]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

frostbite

[ˈfrɒstbaɪt]

frostbit

[ˈfrɒstbɪt]

frostbitten
forstbit

[ˈfrɒstbɪtn]

Časovanie nepravidelného slovesa [bite]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bite 
you
bite 
he/she/it
bites 
we
bite 
you
bite 
they
bite 

Prítomný priebehový

I
am biting 
you
are biting 
he/she/it
is biting 
we
are biting 
you
are biting 
they
are biting 

Minulý čas

I
bit 
you
bit 
he/she/it
bit 
we
bit 
you
bit 
they
bit 

Minulý priebehový

I
was biting 
you
were biting 
he/she/it
was biting 
we
were biting 
you
were biting 
they
were biting 

Predrítomný čas

I
have bitten 
you
have bitten 
he/she/it
has bitten 
we
have bitten 
you
have bitten 
they
have bitten 

Predprítomný čas priebehový

I
have been biting 
you
have been biting 
he/she/it
has been biting 
we
have been biting 
you
have been biting 
they
have been biting 

Predminulý

I
had bitten 
you
had bitten 
he/she/it
had bitten 
we
had bitten 
you
had bitten 
they
had bitten 

Predminulý priebehový

I
had been biting 
you
had been biting 
he/she/it
had been biting 
we
had been biting 
you
had been biting 
they
had been biting 

Budúce

I
will bite 
you
will bite 
he/she/it
will bite 
we
will bite 
you
will bite 
they
will bite 

Budúce priebehový

I
will be biting 
you
will be biting 
he/she/it
will be biting 
we
will be biting 
you
will be biting 
they
will be biting 

Predbudúci

I
will have bitten 
you
will have bitten 
he/she/it
will have bitten 
we
will have bitten 
you
will have bitten 
they
will have bitten 

Predbudúci priebehový

I
will have been biting 
you
will have been biting 
he/she/it
will have been biting 
we
will have been biting 
you
will have been biting 
they
will have been biting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bite]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bite 
you
would bite 
he/she/it
would bite 
we
would bite 
you
would bite 
they
would bite 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be biting 
you
would be biting 
he/she/it
would be biting 
we
would be biting 
you
would be biting 
they
would be biting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have bitten 
you
would have bitten 
he/she/it
would have bitten 
we
would have bitten 
you
would have bitten 
they
would have bitten 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been biting 
you
would have been biting 
he/she/it
would have been biting 
we
would have been biting 
you
would have been biting 
they
would have been biting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bite]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bite 
you
bite 
he/she/it
bite 
we
bite 
you
bite 
they
bite 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bit 
you
bit 
he/she/it
bit 
we
bit 
you
bit 
they
bit 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had bitten 
you
had bitten 
he/she/it
had bitten 
we
had bitten 
you
had bitten 
they
had bitten 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bite]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bite 
you
Let's bite 
he/she/it
bite 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bite]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
biting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
bitten 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [bite]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

bite back

bite into

bite on

bite throughNepravidelné slovesá