Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BLEED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  bleed


Nepravidelné sloveso a minulý čas bleed

B1 Preklad: krvácať

Infinitív

bleed

[bli:d]

Minulý čas

bled

[bled]

Časovanie nepravidelného slovesa [bleed]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
bleed 
you
bleed 
he/she/it
bleeds 
we
bleed 
you
bleed 
they
bleed 

Prítomný priebehový

I
am bleeding 
you
are bleeding 
he/she/it
is bleeding 
we
are bleeding 
you
are bleeding 
they
are bleeding 

Minulý čas

I
bled 
you
bled 
he/she/it
bled 
we
bled 
you
bled 
they
bled 

Minulý priebehový

I
was bleeding 
you
were bleeding 
he/she/it
was bleeding 
we
were bleeding 
you
were bleeding 
they
were bleeding 

Predrítomný čas

I
have bled 
you
have bled 
he/she/it
has bled 
we
have bled 
you
have bled 
they
have bled 

Predprítomný čas priebehový

I
have been bleeding 
you
have been bleeding 
he/she/it
has been bleeding 
we
have been bleeding 
you
have been bleeding 
they
have been bleeding 

Predminulý

I
had bled 
you
had bled 
he/she/it
had bled 
we
had bled 
you
had bled 
they
had bled 

Predminulý priebehový

I
had been bleeding 
you
had been bleeding 
he/she/it
had been bleeding 
we
had been bleeding 
you
had been bleeding 
they
had been bleeding 

Budúce

I
will bleed 
you
will bleed 
he/she/it
will bleed 
we
will bleed 
you
will bleed 
they
will bleed 

Budúce priebehový

I
will be bleeding 
you
will be bleeding 
he/she/it
will be bleeding 
we
will be bleeding 
you
will be bleeding 
they
will be bleeding 

Predbudúci

I
will have bled 
you
will have bled 
he/she/it
will have bled 
we
will have bled 
you
will have bled 
they
will have bled 

Predbudúci priebehový

I
will have been bleeding 
you
will have been bleeding 
he/she/it
will have been bleeding 
we
will have been bleeding 
you
will have been bleeding 
they
will have been bleeding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [bleed]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would bleed 
you
would bleed 
he/she/it
would bleed 
we
would bleed 
you
would bleed 
they
would bleed 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be bleeding 
you
would be bleeding 
he/she/it
would be bleeding 
we
would be bleeding 
you
would be bleeding 
they
would be bleeding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have bled 
you
would have bled 
he/she/it
would have bled 
we
would have bled 
you
would have bled 
they
would have bled 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bleeding 
you
would have been bleeding 
he/she/it
would have been bleeding 
we
would have been bleeding 
you
would have been bleeding 
they
would have been bleeding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [bleed]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
bleed 
you
bleed 
he/she/it
bleed 
we
bleed 
you
bleed 
they
bleed 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bled 
you
bled 
he/she/it
bled 
we
bled 
you
bled 
they
bled 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had bled 
you
had bled 
he/she/it
had bled 
we
had bled 
you
had bled 
they
had bled 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [bleed]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
bleed 
you
Let's bleed 
he/she/it
bleed 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [bleed]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
bleeding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
bled 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá