Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BLOW | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  blow


Nepravidelné sloveso a minulý čas blow

B1 Preklad: fúkať

Infinitív

blow

[bləʊ]

Minulý čas

blew

[bluː]

Príčastie minulé

blown

[bləʊn]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

overblew

overblown


Časovanie nepravidelného slovesa [blow]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
blow 
you
blow 
he/she/it
blows 
we
blow 
you
blow 
they
blow 

Prítomný priebehový

I
am blowing 
you
are blowing 
he/she/it
is blowing 
we
are blowing 
you
are blowing 
they
are blowing 

Minulý čas

I
blew 
you
blew 
he/she/it
blew 
we
blew 
you
blew 
they
blew 

Minulý priebehový

I
was blowing 
you
were blowing 
he/she/it
was blowing 
we
were blowing 
you
were blowing 
they
were blowing 

Predrítomný čas

I
have blown 
you
have blown 
he/she/it
has blown 
we
have blown 
you
have blown 
they
have blown 

Predprítomný čas priebehový

I
have been blowing 
you
have been blowing 
he/she/it
has been blowing 
we
have been blowing 
you
have been blowing 
they
have been blowing 

Predminulý

I
had blown 
you
had blown 
he/she/it
had blown 
we
had blown 
you
had blown 
they
had blown 

Predminulý priebehový

I
had been blowing 
you
had been blowing 
he/she/it
had been blowing 
we
had been blowing 
you
had been blowing 
they
had been blowing 

Budúce

I
will blow 
you
will blow 
he/she/it
will blow 
we
will blow 
you
will blow 
they
will blow 

Budúce priebehový

I
will be blowing 
you
will be blowing 
he/she/it
will be blowing 
we
will be blowing 
you
will be blowing 
they
will be blowing 

Predbudúci

I
will have blown 
you
will have blown 
he/she/it
will have blown 
we
will have blown 
you
will have blown 
they
will have blown 

Predbudúci priebehový

I
will have been blowing 
you
will have been blowing 
he/she/it
will have been blowing 
we
will have been blowing 
you
will have been blowing 
they
will have been blowing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [blow]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would blow 
you
would blow 
he/she/it
would blow 
we
would blow 
you
would blow 
they
would blow 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be blowing 
you
would be blowing 
he/she/it
would be blowing 
we
would be blowing 
you
would be blowing 
they
would be blowing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have blown 
you
would have blown 
he/she/it
would have blown 
we
would have blown 
you
would have blown 
they
would have blown 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been blowing 
you
would have been blowing 
he/she/it
would have been blowing 
we
would have been blowing 
you
would have been blowing 
they
would have been blowing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [blow]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
blow 
you
blow 
he/she/it
blow 
we
blow 
you
blow 
they
blow 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
blew 
you
blew 
he/she/it
blew 
we
blew 
you
blew 
they
blew 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had blown 
you
had blown 
he/she/it
had blown 
we
had blown 
you
had blown 
they
had blown 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [blow]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
blow 
you
Let's blow 
he/she/it
blow 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [blow]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
blowing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
blown 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [blow]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

blow apart

blow away

blow in

blow off

blow out

blow over

blow upNepravidelné slovesá