Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BREAK | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  break


Nepravidelné sloveso a minulý čas break

A2 Preklad: lámať

Infinitív

break

[breɪk]

Minulý čas

broke

brake *

[brəʊk]
[breɪk]

Príčastie minulé

broken

broke *

[ˈbrəʊkən]
[brəʊk]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

outbroke

outbroken

rebroke

rebroken


Časovanie nepravidelného slovesa [break]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
break 
you
break 
he/she/it
breaks 
we
break 
you
break 
they
break 

Prítomný priebehový

I
am breaking 
you
are breaking 
he/she/it
is breaking 
we
are breaking 
you
are breaking 
they
are breaking 

Minulý čas

I
broke; brake 
you
broke; brake 
he/she/it
broke; brake 
we
broke; brake 
you
broke; brake 
they
broke; brake 

Minulý priebehový

I
was breaking 
you
were breaking 
he/she/it
was breaking 
we
were breaking 
you
were breaking 
they
were breaking 

Predrítomný čas

I
have broken 
you
have broken 
he/she/it
has broken 
we
have broken 
you
have broken 
they
have broken 

Predprítomný čas priebehový

I
have been breaking 
you
have been breaking 
he/she/it
has been breaking 
we
have been breaking 
you
have been breaking 
they
have been breaking 

Predminulý

I
had broken 
you
had broken 
he/she/it
had broken 
we
had broken 
you
had broken 
they
had broken 

Predminulý priebehový

I
had been breaking 
you
had been breaking 
he/she/it
had been breaking 
we
had been breaking 
you
had been breaking 
they
had been breaking 

Budúce

I
will break 
you
will break 
he/she/it
will break 
we
will break 
you
will break 
they
will break 

Budúce priebehový

I
will be breaking 
you
will be breaking 
he/she/it
will be breaking 
we
will be breaking 
you
will be breaking 
they
will be breaking 

Predbudúci

I
will have broken 
you
will have broken 
he/she/it
will have broken 
we
will have broken 
you
will have broken 
they
will have broken 

Predbudúci priebehový

I
will have been breaking 
you
will have been breaking 
he/she/it
will have been breaking 
we
will have been breaking 
you
will have been breaking 
they
will have been breaking 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [break]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would break 
you
would break 
he/she/it
would break 
we
would break 
you
would break 
they
would break 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be breaking 
you
would be breaking 
he/she/it
would be breaking 
we
would be breaking 
you
would be breaking 
they
would be breaking 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have broken 
you
would have broken 
he/she/it
would have broken 
we
would have broken 
you
would have broken 
they
would have broken 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been breaking 
you
would have been breaking 
he/she/it
would have been breaking 
we
would have been breaking 
you
would have been breaking 
they
would have been breaking 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [break]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
break 
you
break 
he/she/it
break 
we
break 
you
break 
they
break 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
broke; brake 
you
broke; brake 
he/she/it
broke; brake 
we
broke; brake 
you
broke; brake 
they
broke; brake 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had broken 
you
had broken 
he/she/it
had broken 
we
had broken 
you
had broken 
they
had broken 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [break]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
break 
you
Let's break 
he/she/it
break 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [break]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
breaking 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
broken; broke 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [break]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

break away

break down

break in

break into

break off

break open

break out

break through

break upNepravidelné slovesá