Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BREED | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  breed


Nepravidelné sloveso a minulý čas breed

B2 Preklad: plodiť, chovať

Infinitív

breed

[briːd]

Minulý čas

bred

[bred]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

inbred

inbred

interbred

interbred

overbred

overbred


Časovanie nepravidelného slovesa [breed]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
breed 
you
breed 
he/she/it
breeds 
we
breed 
you
breed 
they
breed 

Prítomný priebehový

I
am breeding 
you
are breeding 
he/she/it
is breeding 
we
are breeding 
you
are breeding 
they
are breeding 

Minulý čas

I
bred 
you
bred 
he/she/it
bred 
we
bred 
you
bred 
they
bred 

Minulý priebehový

I
was breeding 
you
were breeding 
he/she/it
was breeding 
we
were breeding 
you
were breeding 
they
were breeding 

Predrítomný čas

I
have bred 
you
have bred 
he/she/it
has bred 
we
have bred 
you
have bred 
they
have bred 

Predprítomný čas priebehový

I
have been breeding 
you
have been breeding 
he/she/it
has been breeding 
we
have been breeding 
you
have been breeding 
they
have been breeding 

Predminulý

I
had bred 
you
had bred 
he/she/it
had bred 
we
had bred 
you
had bred 
they
had bred 

Predminulý priebehový

I
had been breeding 
you
had been breeding 
he/she/it
had been breeding 
we
had been breeding 
you
had been breeding 
they
had been breeding 

Budúce

I
will breed 
you
will breed 
he/she/it
will breed 
we
will breed 
you
will breed 
they
will breed 

Budúce priebehový

I
will be breeding 
you
will be breeding 
he/she/it
will be breeding 
we
will be breeding 
you
will be breeding 
they
will be breeding 

Predbudúci

I
will have bred 
you
will have bred 
he/she/it
will have bred 
we
will have bred 
you
will have bred 
they
will have bred 

Predbudúci priebehový

I
will have been breeding 
you
will have been breeding 
he/she/it
will have been breeding 
we
will have been breeding 
you
will have been breeding 
they
will have been breeding 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [breed]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would breed 
you
would breed 
he/she/it
would breed 
we
would breed 
you
would breed 
they
would breed 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be breeding 
you
would be breeding 
he/she/it
would be breeding 
we
would be breeding 
you
would be breeding 
they
would be breeding 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have bred 
you
would have bred 
he/she/it
would have bred 
we
would have bred 
you
would have bred 
they
would have bred 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been breeding 
you
would have been breeding 
he/she/it
would have been breeding 
we
would have been breeding 
you
would have been breeding 
they
would have been breeding 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [breed]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
breed 
you
breed 
he/she/it
breed 
we
breed 
you
breed 
they
breed 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bred 
you
bred 
he/she/it
bred 
we
bred 
you
bred 
they
bred 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had bred 
you
had bred 
he/she/it
had bred 
we
had bred 
you
had bred 
they
had bred 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [breed]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
breed 
you
Let's breed 
he/she/it
breed 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [breed]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
breeding 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
bred 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá