Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BUILD | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  build


Nepravidelné sloveso a minulý čas build

A2 Preklad: stavať, budovať

Infinitív

build

[bɪld]

Minulý čas

built

[bɪlt]

Príčastie minulé

built

[bɪlt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

rebuild

[ˌriːˈbɪld]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

rebuilt

[ˌriːˈbɪlt]

overbuilt

overbuilt

underbuilt

underbuilt


Časovanie nepravidelného slovesa [build]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
build 
you
build 
he/she/it
builds 
we
build 
you
build 
they
build 

Prítomný priebehový

I
am building 
you
are building 
he/she/it
is building 
we
are building 
you
are building 
they
are building 

Minulý čas

I
built 
you
built 
he/she/it
built 
we
built 
you
built 
they
built 

Minulý priebehový

I
was building 
you
were building 
he/she/it
was building 
we
were building 
you
were building 
they
were building 

Predrítomný čas

I
have built 
you
have built 
he/she/it
has built 
we
have built 
you
have built 
they
have built 

Predprítomný čas priebehový

I
have been building 
you
have been building 
he/she/it
has been building 
we
have been building 
you
have been building 
they
have been building 

Predminulý

I
had built 
you
had built 
he/she/it
had built 
we
had built 
you
had built 
they
had built 

Predminulý priebehový

I
had been building 
you
had been building 
he/she/it
had been building 
we
had been building 
you
had been building 
they
had been building 

Budúce

I
will build 
you
will build 
he/she/it
will build 
we
will build 
you
will build 
they
will build 

Budúce priebehový

I
will be building 
you
will be building 
he/she/it
will be building 
we
will be building 
you
will be building 
they
will be building 

Predbudúci

I
will have built 
you
will have built 
he/she/it
will have built 
we
will have built 
you
will have built 
they
will have built 

Predbudúci priebehový

I
will have been building 
you
will have been building 
he/she/it
will have been building 
we
will have been building 
you
will have been building 
they
will have been building 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [build]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would build 
you
would build 
he/she/it
would build 
we
would build 
you
would build 
they
would build 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be building 
you
would be building 
he/she/it
would be building 
we
would be building 
you
would be building 
they
would be building 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have built 
you
would have built 
he/she/it
would have built 
we
would have built 
you
would have built 
they
would have built 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been building 
you
would have been building 
he/she/it
would have been building 
we
would have been building 
you
would have been building 
they
would have been building 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [build]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
build 
you
build 
he/she/it
build 
we
build 
you
build 
they
build 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
built 
you
built 
he/she/it
built 
we
built 
you
built 
they
built 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had built 
you
had built 
he/she/it
had built 
we
had built 
you
had built 
they
had built 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [build]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
build 
you
Let´s build 
he/she/it
build 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [build]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
building 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
built 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [build]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

build inNepravidelné slovesá