Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BURN | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  burn


Nepravidelné sloveso a minulý čas burn

B1 Preklad: horieť, páliť

Infinitív

burn

[bɜːn]

Minulý čas

burned

burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]

Príčastie minulé

burned

burnt

[bɜːnd]
[bɜːnt]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

sunburn

[ˈsʌnbɜːn]

sunburned
sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

sunburned
sunburnt

[ˈsʌnbɜːnd]
[ˈsʌnbɜːnt]

Časovanie nepravidelného slovesa [burn]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
burn 
you
burn 
he/she/it
burns 
we
burn 
you
burn 
they
burn 

Prítomný priebehový

I
am burning 
you
are burning 
he/she/it
is burning 
we
are burning 
you
are burning 
they
are burning 

Minulý čas

I
burnt; burned 
you
burnt; burned 
he/she/it
burnt; burned 
we
burnt; burned 
you
burnt; burned 
they
burnt; burned 

Minulý priebehový

I
was burning 
you
were burning 
he/she/it
was burning 
we
were burning 
you
were burning 
they
were burning 

Predrítomný čas

I
have burnt; burned 
you
have burnt; burned 
he/she/it
has burnt; burned 
we
have burnt; burned 
you
have burnt; burned 
they
have burnt; burned 

Predprítomný čas priebehový

I
have been burning 
you
have been burning 
he/she/it
has been burning 
we
have been burning 
you
have been burning 
they
have been burning 

Predminulý

I
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
he/she/it
had burnt; burned 
we
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
they
had burnt; burned 

Predminulý priebehový

I
had been burning 
you
had been burning 
he/she/it
had been burning 
we
had been burning 
you
had been burning 
they
had been burning 

Budúce

I
will burn 
you
will burn 
he/she/it
will burn 
we
will burn 
you
will burn 
they
will burn 

Budúce priebehový

I
will be burning 
you
will be burning 
he/she/it
will be burning 
we
will be burning 
you
will be burning 
they
will be burning 

Predbudúci

I
will have burnt; burned 
you
will have burnt; burned 
he/she/it
will have burnt; burned 
we
will have burnt; burned 
you
will have burnt; burned 
they
will have burnt; burned 

Predbudúci priebehový

I
will have been burning 
you
will have been burning 
he/she/it
will have been burning 
we
will have been burning 
you
will have been burning 
they
will have been burning 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [burn]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would burn 
you
would burn 
he/she/it
would burn 
we
would burn 
you
would burn 
they
would burn 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be burning 
you
would be burning 
he/she/it
would be burning 
we
would be burning 
you
would be burning 
they
would be burning 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have burnt; burned 
you
would have burnt; burned 
he/she/it
would have burnt; burned 
we
would have burnt; burned 
you
would have burnt; burned 
they
would have burnt; burned 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been burning 
you
would have been burning 
he/she/it
would have been burning 
we
would have been burning 
you
would have been burning 
they
would have been burning 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [burn]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
burn 
you
burn 
he/she/it
burn 
we
burn 
you
burn 
they
burn 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
burnt; burned 
you
burnt; burned 
he/she/it
burnt; burned 
we
burnt; burned 
you
burnt; burned 
they
burnt; burned 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
he/she/it
had burnt; burned 
we
had burnt; burned 
you
had burnt; burned 
they
had burnt; burned 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [burn]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
burn 
you
Let´s burn 
he/she/it
burn 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [burn]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
burning 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
burnt; burned 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [burn]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

burn away

burn down

burn out

burn upNepravidelné slovesá