Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BURST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  burst


Nepravidelné sloveso a minulý čas burst

B2 Preklad: prasknúť

Infinitív

burst

[bɜːst]

Minulý čas

burst

brast *

[bɜːst]
[brast]

Príčastie minulé

burst

bursten *

[bɜːst]
[bɜːstn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [burst]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
burst 
you
burst 
he/she/it
bursts 
we
burst 
you
burst 
they
burst 

Prítomný priebehový

I
am bursting 
you
are bursting 
he/she/it
is bursting 
we
are bursting 
you
are bursting 
they
are bursting 

Minulý čas

I
burst 
you
burst 
he/she/it
burst 
we
burst 
you
burst 
they
burst 

Minulý priebehový

I
was bursting 
you
were bursting 
he/she/it
was bursting 
we
were bursting 
you
were bursting 
they
were bursting 

Predrítomný čas

I
have burst 
you
have burst 
he/she/it
has burst 
we
have burst 
you
have burst 
they
have burst 

Predprítomný čas priebehový

I
have been bursting 
you
have been bursting 
he/she/it
has been bursting 
we
have been bursting 
you
have been bursting 
they
have been bursting 

Predminulý

I
had burst 
you
had burst 
he/she/it
had burst 
we
had burst 
you
had burst 
they
had burst 

Predminulý priebehový

I
had been bursting 
you
had been bursting 
he/she/it
had been bursting 
we
had been bursting 
you
had been bursting 
they
had been bursting 

Budúce

I
will burst 
you
will burst 
he/she/it
will burst 
we
will burst 
you
will burst 
they
will burst 

Budúce priebehový

I
will be bursting 
you
will be bursting 
he/she/it
will be bursting 
we
will be bursting 
you
will be bursting 
they
will be bursting 

Predbudúci

I
will have burst 
you
will have burst 
he/she/it
will have burst 
we
will have burst 
you
will have burst 
they
will have burst 

Predbudúci priebehový

I
will have been bursting 
you
will have been bursting 
he/she/it
will have been bursting 
we
will have been bursting 
you
will have been bursting 
they
will have been bursting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [burst]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would burst 
you
would burst 
he/she/it
would burst 
we
would burst 
you
would burst 
they
would burst 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be bursting 
you
would be bursting 
he/she/it
would be bursting 
we
would be bursting 
you
would be bursting 
they
would be bursting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have burst 
you
would have burst 
he/she/it
would have burst 
we
would have burst 
you
would have burst 
they
would have burst 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been bursting 
you
would have been bursting 
he/she/it
would have been bursting 
we
would have been bursting 
you
would have been bursting 
they
would have been bursting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [burst]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
burst 
you
burst 
he/she/it
burst 
we
burst 
you
burst 
they
burst 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
burst 
you
burst 
he/she/it
burst 
we
burst 
you
burst 
they
burst 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had burst 
you
had burst 
he/she/it
had burst 
we
had burst 
you
had burst 
they
had burst 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [burst]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
burst 
you
Let´s burst 
he/she/it
burst 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [burst]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
bursting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
burst 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [burst]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

burst forth

burst in

burst out

burst upNepravidelné slovesá