Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas BUY | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  buy


Nepravidelné sloveso a minulý čas buy

A1 Preklad: kúpiť

Infinitív

buy

[baɪ]

Minulý čas

bought

[bɔːt]

Príčastie minulé

bought

boughten *

[bɔːt]
[bɔːtn]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektoch
Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

abought

abought

overbought

overbought

underbought

underbought


Časovanie nepravidelného slovesa [buy]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
buy 
you
buy 
he/she/it
buys 
we
buy 
you
buy 
they
buy 

Prítomný priebehový

I
am buying 
you
are buying 
he/she/it
is buying 
we
are buying 
you
are buying 
they
are buying 

Minulý čas

I
bought 
you
bought 
he/she/it
bought 
we
bought 
you
bought 
they
bought 

Minulý priebehový

I
was buying 
you
were buying 
he/she/it
was buying 
we
were buying 
you
were buying 
they
were buying 

Predrítomný čas

I
have bought 
you
have bought 
he/she/it
has bought 
we
have bought 
you
have bought 
they
have bought 

Predprítomný čas priebehový

I
have been buying 
you
have been buying 
he/she/it
has been buying 
we
have been buying 
you
have been buying 
they
have been buying 

Predminulý

I
had bought 
you
had bought 
he/she/it
had bought 
we
had bought 
you
had bought 
they
had bought 

Predminulý priebehový

I
had been buying 
you
had been buying 
he/she/it
had been buying 
we
had been buying 
you
had been buying 
they
had been buying 

Budúce

I
will buy 
you
will buy 
he/she/it
will buy 
we
will buy 
you
will buy 
they
will buy 

Budúce priebehový

I
will be buying 
you
will be buying 
he/she/it
will be buying 
we
will be buying 
you
will be buying 
they
will be buying 

Predbudúci

I
will have bought 
you
will have bought 
he/she/it
will have bought 
we
will have bought 
you
will have bought 
they
will have bought 

Predbudúci priebehový

I
will have been buying 
you
will have been buying 
he/she/it
will have been buying 
we
will have been buying 
you
will have been buying 
they
will have been buying 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [buy]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would buy 
you
would buy 
he/she/it
would buy 
we
would buy 
you
would buy 
they
would buy 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be buying 
you
would be buying 
he/she/it
would be buying 
we
would be buying 
you
would be buying 
they
would be buying 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have bought 
you
would have bought 
he/she/it
would have bought 
we
would have bought 
you
would have bought 
they
would have bought 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been buying 
you
would have been buying 
he/she/it
would have been buying 
we
would have been buying 
you
would have been buying 
they
would have been buying 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [buy]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
buy 
you
buy 
he/she/it
buy 
we
buy 
you
buy 
they
buy 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
bought 
you
bought 
he/she/it
bought 
we
bought 
you
bought 
they
bought 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had bought 
you
had bought 
he/she/it
had bought 
we
had bought 
you
had bought 
they
had bought 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [buy]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
buy 
you
Let´s buy 
he/she/it
buy 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [buy]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
buying 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
bought 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [buy]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

buy back

buy forward

buy into

buy off

buy out

buy over

buy upNepravidelné slovesá