Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - BERGEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: bergen


Preklad: skryť

Prítomný čas

er birgt

Préteritum

er barg

Perfektum

er hat geborgenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
berge 
du
birgst 
er/sie/es
birgt 
wir
bergen 
ihr
bergt 
sie/Sie
bergen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
barg 
du
bargest 
er/sie/es
barg 
wir
bargen 
ihr
barget 
sie/Sie
bargen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geborgen 
du
hast geborgen 
er/sie/es
hat geborgen 
wir
haben geborgen 
ihr
habt geborgen 
sie/Sie
haben geborgen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geborgen 
du
hattest geborgen 
er/sie/es
hatte geborgen 
wir
hatten geborgen 
ihr
hattet geborgen 
sie/Sie
hatten geborgen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde bergen 
du
wirst bergen 
er/sie/es
wird bergen 
wir
werden bergen 
ihr
werdet bergen 
sie/Sie
werden bergen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geborgen haben 
du
wirst geborgen haben 
er/sie/es
wird geborgen haben 
wir
werden geborgen haben 
ihr
werdet geborgen haben 
sie/Sie
werden geborgen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
berge 
du
bergest 
er/sie/es
berge 
wir
bergen 
ihr
berget 
sie/Sie
bergen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geborgen 
du
habest geborgen 
er/sie/es
habe geborgen 
wir
haben geborgen 
ihr
habet geborgen 
sie/Sie
haben geborgen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde bergen 
du
werdest bergen 
er/sie/es
werde bergen 
wir
werden bergen 
ihr
werdet bergen 
sie/Sie
werden bergen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geborgen haben 
du
werdest geborgen haben 
er/sie/es
werde geborgen haben 
wir
werden geborgen haben 
ihr
werdet geborgen haben 
sie/Sie
werden geborgen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bärge 
du
bärgest; bärgst 
er/sie/es
bärge 
wir
bärgen 
ihr
bärget; bärgt 
sie/Sie
bärgen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geborgen 
du
hättest geborgen 
er/sie/es
hätte geborgen 
wir
hätten geborgen 
ihr
hättet geborgen 
sie/Sie
hätten geborgen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde bergen 
du
würdest bergen 
er/sie/es
würde bergen 
wir
würden bergen 
ihr
würdet bergen 
sie/Sie
würden bergen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geborgen haben 
du
würdest geborgen haben 
er/sie/es
würde geborgen haben 
wir
würden geborgen haben 
ihr
würdet geborgen haben 
sie/Sie
würden geborgen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [bergen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
birg 
ihr
bergt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [bergen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
bergend 

Príčastie minulé

ich
geborgen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina