Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - BINDEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: binden


Preklad: viazať

Prítomný čas

er bindet

Préteritum

er band

Perfektum

er hat gebundenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [binden]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
binde 
du
bindest 
er/sie/es
bindet 
wir
binden 
ihr
bindet 
sie/Sie
binden 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
band 
du
bandst 
er/sie/es
band 
wir
banden 
ihr
bandet 
sie/Sie
banden 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gebunden 
du
hast gebunden 
er/sie/es
hat gebunden 
wir
haben gebunden 
ihr
habt gebunden 
sie/Sie
haben gebunden 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gebunden 
du
hattest gebunden 
er/sie/es
hatte gebunden 
wir
hatten gebunden 
ihr
hattet gebunden 
sie/Sie
hatten gebunden 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde binden 
du
wirst binden 
er/sie/es
wird binden 
wir
werden binden 
ihr
werdet binden 
sie/Sie
werden binden 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gebunden haben 
du
wirst gebunden haben 
er/sie/es
wird gebunden haben 
wir
werden gebunden haben 
ihr
werdet gebunden haben 
sie/Sie
werden gebunden haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [binden]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
binde 
du
bindest 
er/sie/es
binde 
wir
binden 
ihr
bindet 
sie/Sie
binden 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gebunden 
du
habest gebunden 
er/sie/es
habe gebunden 
wir
haben gebunden 
ihr
habet gebunden 
sie/Sie
haben gebunden 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde binden 
du
werdest binden 
er/sie/es
werde binden 
wir
werden binden 
ihr
werdet binden 
sie/Sie
werden binden 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gebunden haben 
du
werdest gebunden haben 
er/sie/es
werde gebunden haben 
wir
werden gebunden haben 
ihr
werdet gebunden haben 
sie/Sie
werden gebunden haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
bände 
du
bändest 
er/sie/es
bände 
wir
bänden 
ihr
bändet 
sie/Sie
bänden 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gebunden 
du
hättest gebunden 
er/sie/es
hätte gebunden 
wir
hätten gebunden 
ihr
hättet gebunden 
sie/Sie
hätten gebunden 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde binden 
du
würdest binden 
er/sie/es
würde binden 
wir
würden binden 
ihr
würdet binden 
sie/Sie
würden binden 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gebunden haben 
du
würdest gebunden haben 
er/sie/es
würde gebunden haben 
wir
würden gebunden haben 
ihr
würdet gebunden haben 
sie/Sie
würden gebunden haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [binden]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
binde; bind 
ihr
bindet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [binden]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
bindend 

Príčastie minulé

ich
gebunden 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina