Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - DÜRFEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  dürfen

Časovanie slovesa: dürfen


Preklad: smieť

Prítomný čas

er darf

Préteritum

er durfte

Perfektum

er hat gedurftČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
darf 
du
darfst 
er/sie/es
darf 
wir
dürfen 
ihr
dürft 
sie/Sie
dürfen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
durfte 
du
durftest 
er/sie/es
durfte 
wir
durften 
ihr
durftet 
sie/Sie
durften 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gedurft 
du
hast gedurft 
er/sie/es
hat gedurft 
wir
haben gedurft 
ihr
habt gedurft 
sie/Sie
haben gedurft 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gedurft 
du
hattest gedurft 
er/sie/es
hatte gedurft 
wir
hatten gedurft 
ihr
hattet gedurft 
sie/Sie
hatten gedurft 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde dürfen 
du
wirst dürfen 
er/sie/es
wird dürfen 
wir
werden dürfen 
ihr
werdet dürfen 
sie/Sie
werden dürfen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gedurft haben 
du
wirst gedurft haben 
er/sie/es
wird gedurft haben 
wir
werden gedurft haben 
ihr
werdet gedurft haben 
sie/Sie
werden gedurft haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
dürfe 
du
dürfest 
er/sie/es
dürfe 
wir
dürfen 
ihr
dürfet 
sie/Sie
dürfen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gedurft 
du
habest gedurft 
er/sie/es
habe gedurft 
wir
haben gedurft 
ihr
habet gedurft 
sie/Sie
haben gedurft 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde dürfen 
du
werdest dürfen 
er/sie/es
werde dürfen 
wir
werden dürfen 
ihr
werdet dürfen 
sie/Sie
werden dürfen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gedurft haben 
du
werdest gedurft haben 
er/sie/es
werde gedurft haben 
wir
werden gedurft haben 
ihr
werdet gedurft haben 
sie/Sie
werden gedurft haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
dürfte 
du
dürftest 
er/sie/es
dürfte 
wir
dürften 
ihr
dürftet 
sie/Sie
dürften 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gedurft 
du
hättest gedurft 
er/sie/es
hätte gedurft 
wir
hätten gedurft 
ihr
hättet gedurft 
sie/Sie
hätten gedurft 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde dürfen 
du
würdest dürfen 
er/sie/es
würde dürfen 
wir
würden dürfen 
ihr
würdet dürfen 
sie/Sie
würden dürfen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gedurft haben 
du
würdest gedurft haben 
er/sie/es
würde gedurft haben 
wir
würden gedurft haben 
ihr
würdet gedurft haben 
sie/Sie
würden gedurft haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [dürfen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
dürfe 
ihr
dürft 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [dürfen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
dürfend 

Príčastie minulé

ich
gedurft 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina