Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - ERSCHRECKEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  erschrecken

Časovanie slovesa: erschrecken


Preklad: zľaknúť sa

Prítomný čas

er erschrickt

Préteritum

er erschrak

Perfektum

er ist erschrockenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [erschrecken]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erschrecke 
du
erschrickst 
er/sie/es
erschrickt 
wir
erschrecken 
ihr
erschreckt 
sie/Sie
erschrecken 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erschrak 
du
erschrakst 
er/sie/es
erschrak 
wir
erschraken 
ihr
erschrakt 
sie/Sie
erschraken 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin erschrocken 
du
bist erschrocken 
er/sie/es
ist erschrocken 
wir
sind erschrocken 
ihr
seid erschrocken 
sie/Sie
sind erschrocken 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war erschrocken 
du
warst erschrocken 
er/sie/es
war erschrocken 
wir
waren erschrocken 
ihr
wart erschrocken 
sie/Sie
waren erschrocken 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erschrecken 
du
wirst erschrecken 
er/sie/es
wird erschrecken 
wir
werden erschrecken 
ihr
werdet erschrecken 
sie/Sie
werden erschrecken 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erschrocken sein 
du
wirst erschrocken sein 
er/sie/es
wird erschrocken sein 
wir
werden erschrocken sein 
ihr
werdet erschrocken sein 
sie/Sie
werden erschrocken sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [erschrecken]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erschrecke 
du
erschreckest 
er/sie/es
erschrecke 
wir
erschrecken 
ihr
erschrecket 
sie/Sie
erschrecken 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei erschrocken 
du
seiest erschrocken; seist erschocken 
er/sie/es
sei erschrocken 
wir
seien erschrocken 
ihr
seiet erschrocken 
sie/Sie
seien erschrocken 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erschrecken 
du
werdest erschrecken 
er/sie/es
werde erschrecken 
wir
werden erschrecken 
ihr
werdet erschrecken 
sie/Sie
werden erschrecken 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erschrocken sein 
du
werdest erschrocken sein 
er/sie/es
werde erschrocken sein 
wir
werden erschrocken sein 
ihr
werdet erschrocken sein 
sie/Sie
werden erschrocken sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erschräke 
du
erschräkest; erschräkst 
er/sie/es
erschräke 
wir
erschräken 
ihr
erschräket; erschräkt 
sie/Sie
erschräken 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre erschrocken 
du
wärest erschrocken 
er/sie/es
wäre erschrocken 
wir
wären erschrocken 
ihr
wäret erschrocken 
sie/Sie
wären erschrocken 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erschrecken 
du
würdest erschrecken 
er/sie/es
würde erschrecken 
wir
würden erschrecken 
ihr
würdet erschrecken 
sie/Sie
würden erschrecken 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erschrocken sein 
du
würdest erschrocken sein 
er/sie/es
würde erschrocken sein 
wir
würden erschrocken sein 
ihr
würdet erschrocken sein 
sie/Sie
würden erschrocken sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [erschrecken]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
erschrick 
ihr
erschreckt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [erschrecken]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
erschreckend 

Príčastie minulé

ich
erschrocken 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina