Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - ESSEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: essen


Preklad: jesť

Prítomný čas

er isst

Préteritum

er aß

Perfektum

er hat gegessenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [essen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
esse 
du
isst 
er/sie/es
isst 
wir
essen 
ihr
esst 
sie/Sie
essen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
aß 
du
aßest; aßt 
er/sie/es
aß 
wir
aßen 
ihr
aßt 
sie/Sie
aßen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegessen 
du
hast gegessen 
er/sie/es
hat gegessen 
wir
haben gegessen 
ihr
habt gegessen 
sie/Sie
haben gegessen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegessen 
du
hattest gegessen 
er/sie/es
hatte gegessen 
wir
hatten gegessen 
ihr
hattet gegessen 
sie/Sie
hatten gegessen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde essen 
du
wirst essen 
er/sie/es
wird essen 
wir
werden essen 
ihr
werdet essen 
sie/Sie
werden essen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegessen haben 
du
wirst gegessen haben 
er/sie/es
wird gegessen haben 
wir
werden gegessen haben 
ihr
werdet gegessen haben 
sie/Sie
werden gegessen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [essen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
esse 
du
essest 
er/sie/es
esse 
wir
essen 
ihr
esset 
sie/Sie
essen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegessen 
du
habest gegessen 
er/sie/es
habe gegessen 
wir
haben gegessen 
ihr
habet gegessen 
sie/Sie
haben gegessen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde essen 
du
werdest essen 
er/sie/es
werde essen 
wir
werden essen 
ihr
werdet essen 
sie/Sie
werden essen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegessen haben 
du
werdest gegessen haben 
er/sie/es
werde gegessen haben 
wir
werden gegessen haben 
ihr
werdet gegessen haben 
sie/Sie
werden gegessen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
äße 
du
äßest 
er/sie/es
äße 
wir
äßen 
ihr
äßet 
sie/Sie
äßen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegessen 
du
hättest gegessen 
er/sie/es
hätte gegessen 
wir
hätten gegessen 
ihr
hättet gegessen 
sie/Sie
hätten gegessen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde essen 
du
würdest essen 
er/sie/es
würde essen 
wir
würden essen 
ihr
würdet essen 
sie/Sie
würden essen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegessen haben 
du
würdest gegessen haben 
er/sie/es
würde gegessen haben 
wir
würden gegessen haben 
ihr
würdet gegessen haben 
sie/Sie
würden gegessen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [essen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
iss 
ihr
esst 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [essen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
essend 

Príčastie minulé

ich
gegessen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina