Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - FALLEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: fallen


Preklad: spadnúť

Prítomný čas

er fällt

Préteritum

er fiel

Perfektum

er ist gefallenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [fallen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
falle 
du
fällst 
er/sie/es
fällt 
wir
fallen 
ihr
fallt 
sie/Sie
fallen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fiel 
du
fielst 
er/sie/es
fiel 
wir
fielen 
ihr
fielt 
sie/Sie
fielen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gefallen 
du
bist gefallen 
er/sie/es
ist gefallen 
wir
sind gefallen 
ihr
seid gefallen 
sie/Sie
sind gefallen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gefallen 
du
warst gefallen 
er/sie/es
war gefallen 
wir
waren gefallen 
ihr
wart gefallen 
sie/Sie
waren gefallen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fallen 
du
wirst fallen 
er/sie/es
wird fallen 
wir
werden fallen 
ihr
werdet fallen 
sie/Sie
werden fallen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gefallen sein 
du
wirst gefallen sein 
er/sie/es
wird gefallen sein 
wir
werden gefallen sein 
ihr
werdet gefallen sein 
sie/Sie
werden gefallen sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [fallen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
falle 
du
fallest 
er/sie/es
falle 
wir
fallen 
ihr
fallet 
sie/Sie
fallen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gefallen 
du
seiest gefallen; seist gefallen 
er/sie/es
sei gefallen 
wir
seien gefallen 
ihr
seiet gefallen 
sie/Sie
seien gefallen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fallen 
du
werdest fallen 
er/sie/es
werde fallen 
wir
werden fallen 
ihr
werdet fallen 
sie/Sie
werden fallen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gefallen sein 
du
werdest gefallen sein 
er/sie/es
werde gefallen sein 
wir
werden gefallen sein 
ihr
werdet gefallen sein 
sie/Sie
werden gefallen sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fiele 
du
fielest 
er/sie/es
fiele 
wir
fielen 
ihr
fielet 
sie/Sie
fielen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gefallen 
du
wärest gefallen 
er/sie/es
wäre gefallen 
wir
wären gefallen 
ihr
wäret gefallen 
sie/Sie
wären gefallen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fallen 
du
würdest fallen 
er/sie/es
würde fallen 
wir
würden fallen 
ihr
würdet fallen 
sie/Sie
würden fallen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefallen sein 
du
würdest gefallen sein 
er/sie/es
würde gefallen sein 
wir
würden gefallen sein 
ihr
würdet gefallen sein 
sie/Sie
würden gefallen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [fallen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
falle; fall 
ihr
fallt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [fallen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
fallend 

Príčastie minulé

ich
gefallen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina