Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GÄREN | Learniv.com


Časovanie slovesa: gären


Preklad: kvasiť

Prítomný čas

er gärt

Préteritum

er gärte

Perfektum

er hat gegorenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gären]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gäre 
du
gärst 
er/sie/es
gärt 
wir
gären 
ihr
gärt 
sie/Sie
gären 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gor; gärte 
du
gorst; gärtest 
er/sie/es
gor; gärte 
wir
goren; gärten 
ihr
gort; gärtet 
sie/Sie
goren; gärten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegoren 
du
hast gegoren 
er/sie/es
hat gegoren 
wir
haben gegoren 
ihr
habt gegoren 
sie/Sie
haben gegoren 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegoren 
du
hattest gegoren 
er/sie/es
hatte gegoren 
wir
hatten gegoren 
ihr
hattet gegoren 
sie/Sie
hatten gegoren 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gären 
du
wirst gären 
er/sie/es
wird gären 
wir
werden gären 
ihr
werdet gären 
sie/Sie
werden gären 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegoren haben 
du
wirst gegoren haben 
er/sie/es
wird gegoren haben 
wir
werden gegoren haben 
ihr
werdet gegoren haben 
sie/Sie
werden gegoren haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gären]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gäre 
du
gärest 
er/sie/es
gäre 
wir
gären 
ihr
gäret 
sie/Sie
gären 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegoren 
du
habest gegoren 
er/sie/es
habe gegoren 
wir
haben gegoren 
ihr
habet gegoren 
sie/Sie
haben gegoren 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gären 
du
werdest gären 
er/sie/es
werde gären 
wir
werden gären 
ihr
werdet gären 
sie/Sie
werden gären 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegoren haben 
du
werdest gegoren haben 
er/sie/es
werde gegoren haben 
wir
werden gegoren haben 
ihr
werdet gegoren haben 
sie/Sie
werden gegoren haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
göre; gärte 
du
görest;görst; gärtest 
er/sie/es
göre; gärte 
wir
gören; gärten 
ihr
göret; gört; gärtet 
sie/Sie
gören; gärten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegoren 
du
hättest gegoren 
er/sie/es
hätte gegoren 
wir
hätten gegoren 
ihr
hättet gegoren 
sie/Sie
hätten gegoren 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gären 
du
würdest gären 
er/sie/es
würde gären 
wir
würden gären 
ihr
würdet gären 
sie/Sie
würden gären 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegoren haben 
du
würdest gegoren haben 
er/sie/es
würde gegoren haben 
wir
würden gegoren haben 
ihr
würdet gegoren haben 
sie/Sie
würden gegoren haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gären]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gäre; gär 
ihr
gärt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gären]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gärend 

Príčastie minulé

ich
gegoren 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina