Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GEBÄREN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  gebären

Časovanie slovesa: gebären


Preklad: rodiť

Prítomný čas

sie gebärt

Préteritum

sie gebar

Perfektum

sie hat geborenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gebäre 
du
gebierst; gebärst 
er/sie/es
gebiert; gebärt 
wir
gebären 
ihr
gebärt 
sie/Sie
gebären 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gebar 
du
gebarst 
er/sie/es
gebar 
wir
gebaren 
ihr
gebart 
sie/Sie
gebaren 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geboren 
du
hast geboren 
er/sie/es
hat geboren 
wir
haben geboren 
ihr
habt geboren 
sie/Sie
haben geboren 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geboren 
du
hattest geboren 
er/sie/es
hatte geboren 
wir
hatten geboren 
ihr
hattet geboren 
sie/Sie
hatten geboren 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gebären 
du
wirst gebären 
er/sie/es
wird gebären 
wir
werden gebären 
ihr
werdet gebären 
sie/Sie
werden gebären 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geboren haben 
du
wirst geboren haben 
er/sie/es
wird geboren haben 
wir
werden geboren haben 
ihr
werdet geboren haben 
sie/Sie
werden geboren haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gebäre 
du
gebärest 
er/sie/es
gebäre 
wir
gebären 
ihr
gebäret 
sie/Sie
gebären 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geboren 
du
habest geboren 
er/sie/es
habe geboren 
wir
haben geboren 
ihr
habet geboren 
sie/Sie
haben geboren 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gebären 
du
werdest gebären 
er/sie/es
werde gebären 
wir
werden gebären 
ihr
werdet gebären 
sie/Sie
werden gebären 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geboren haben 
du
werdest geboren haben 
er/sie/es
werde geboren haben 
wir
werden geboren haben 
ihr
werdet geboren haben 
sie/Sie
werden geboren haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gebäre 
du
gebärest; gebärst 
er/sie/es
gebäre 
wir
gebären 
ihr
gebäret; gebärt 
sie/Sie
gebären 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geboren 
du
hättest geboren 
er/sie/es
hätte geboren 
wir
hätten geboren 
ihr
hättet geboren 
sie/Sie
hätten geboren 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gebären 
du
würdest gebären 
er/sie/es
würde gebären 
wir
würden gebären 
ihr
würdet gebären 
sie/Sie
würden gebären 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geboren haben 
du
würdest geboren haben 
er/sie/es
würde geboren haben 
wir
würden geboren haben 
ihr
würdet geboren haben 
sie/Sie
würden geboren haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gebären]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gebär 
ihr
gebärt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gebären]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gebärend 

Príčastie minulé

ich
geboren 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina