-->


Časovanie slovesa: geben


Preklad: dať

prítomný čas

er gibt

Préteritum

er gab

perfektum

er hat gegeben

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
gebe 
du
gibst 
er/sie/es
gibt 
wir
geben 
ihr
gebt 
sie/Sie
geben 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
gab 
du
gabst 
er/sie/es
gab 
wir
gaben 
ihr
gabt 
sie/Sie
gaben 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gegeben 
du
hast gegeben 
er/sie/es
hat gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habt gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte gegeben 
du
hattest gegeben 
er/sie/es
hatte gegeben 
wir
hatten gegeben 
ihr
hattet gegeben 
sie/Sie
hatten gegeben 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde geben 
du
wirst geben 
er/sie/es
wird geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gegeben haben 
du
wirst gegeben haben 
er/sie/es
wird gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [geben]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
gebe 
du
gebest 
er/sie/es
gebe 
wir
geben 
ihr
gebet 
sie/Sie
geben 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe gegeben 
du
habest gegeben 
er/sie/es
habe gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habet gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde geben 
du
werdest geben 
er/sie/es
werde geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gegeben haben 
du
werdest gegeben haben 
er/sie/es
werde gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
gäbe 
du
gäbest; gäbst 
er/sie/es
gäbe 
wir
gäben 
ihr
gäbet; gäbt 
sie/Sie
gäben 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte gegeben 
du
hättest gegeben 
er/sie/es
hätte gegeben 
wir
hätten gegeben 
ihr
hättet gegeben 
sie/Sie
hätten gegeben 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde geben 
du
würdest geben 
er/sie/es
würde geben 
wir
würden geben 
ihr
würdet geben 
sie/Sie
würden geben 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gegeben haben 
du
würdest gegeben haben 
er/sie/es
würde gegeben haben 
wir
würden gegeben haben 
ihr
würdet gegeben haben 
sie/Sie
würden gegeben haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [geben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gib 
ihr
gebt 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [geben]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gebend 

Príčastie

ich
gegeben 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina