Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GEBEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: geben


Preklad: dať

Prítomný čas

er gibt

Préteritum

er gab

Perfektum

er hat gegebenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gebe 
du
gibst 
er/sie/es
gibt 
wir
geben 
ihr
gebt 
sie/Sie
geben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
gab 
du
gabst 
er/sie/es
gab 
wir
gaben 
ihr
gabt 
sie/Sie
gaben 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegeben 
du
hast gegeben 
er/sie/es
hat gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habt gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegeben 
du
hattest gegeben 
er/sie/es
hatte gegeben 
wir
hatten gegeben 
ihr
hattet gegeben 
sie/Sie
hatten gegeben 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde geben 
du
wirst geben 
er/sie/es
wird geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegeben haben 
du
wirst gegeben haben 
er/sie/es
wird gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gebe 
du
gebest 
er/sie/es
gebe 
wir
geben 
ihr
gebet 
sie/Sie
geben 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegeben 
du
habest gegeben 
er/sie/es
habe gegeben 
wir
haben gegeben 
ihr
habet gegeben 
sie/Sie
haben gegeben 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde geben 
du
werdest geben 
er/sie/es
werde geben 
wir
werden geben 
ihr
werdet geben 
sie/Sie
werden geben 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegeben haben 
du
werdest gegeben haben 
er/sie/es
werde gegeben haben 
wir
werden gegeben haben 
ihr
werdet gegeben haben 
sie/Sie
werden gegeben haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gäbe 
du
gäbest; gäbst 
er/sie/es
gäbe 
wir
gäben 
ihr
gäbet; gäbt 
sie/Sie
gäben 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegeben 
du
hättest gegeben 
er/sie/es
hätte gegeben 
wir
hätten gegeben 
ihr
hättet gegeben 
sie/Sie
hätten gegeben 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde geben 
du
würdest geben 
er/sie/es
würde geben 
wir
würden geben 
ihr
würdet geben 
sie/Sie
würden geben 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegeben haben 
du
würdest gegeben haben 
er/sie/es
würde gegeben haben 
wir
würden gegeben haben 
ihr
würdet gegeben haben 
sie/Sie
würden gegeben haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [geben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gib 
ihr
gebt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [geben]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
gebend 

Príčastie minulé

ich
gegeben 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina