Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GELTEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: gelten


Preklad: platiť

Prítomný čas

er gilt

Préteritum

er galt

Perfektum

er hat gegoltenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [gelten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
gelte 
du
giltst 
er/sie/es
gilt 
wir
gelten 
ihr
geltet 
sie/Sie
gelten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
galt 
du
galtest; galtst 
er/sie/es
galt 
wir
galten 
ihr
galtet 
sie/Sie
galten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegolten 
du
hast gegolten 
er/sie/es
hat gegolten 
wir
haben gegolten 
ihr
habt gegolten 
sie/Sie
haben gegolten 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegolten 
du
hattest gegolten 
er/sie/es
hatte gegolten 
wir
hatten gegolten 
ihr
hattet gegolten 
sie/Sie
hatten gegolten 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde gelten 
du
wirst gelten 
er/sie/es
wird gelten 
wir
werden gelten 
ihr
werdet gelten 
sie/Sie
werden gelten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegolten haben 
du
wirst gegolten haben 
er/sie/es
wird gegolten haben 
wir
werden gegolten haben 
ihr
werdet gegolten haben 
sie/Sie
werden gegolten haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [gelten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
gelte 
du
geltest 
er/sie/es
gelte 
wir
gelten 
ihr
geltet 
sie/Sie
gelten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegolten 
du
habest gegolten 
er/sie/es
habe gegolten 
wir
haben gegolten 
ihr
habet gegolten 
sie/Sie
haben gegolten 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde gelten 
du
werdest gelten 
er/sie/es
werde gelten 
wir
werden gelten 
ihr
werdet gelten 
sie/Sie
werden gelten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegolten haben 
du
werdest gegolten haben 
er/sie/es
werde gegolten haben 
wir
werden gegolten haben 
ihr
werdet gegolten haben 
sie/Sie
werden gegolten haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
gölte; gälte 
du
göltest; gältest 
er/sie/es
gölte; gälte 
wir
gölten; gälten 
ihr
göltet; gältet 
sie/Sie
gölten; gälten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegolten 
du
hättest gegolten 
er/sie/es
hätte gegolten 
wir
hätten gegolten 
ihr
hättet gegolten 
sie/Sie
hätten gegolten 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde gelten 
du
würdest gelten 
er/sie/es
würde gelten 
wir
würden gelten 
ihr
würdet gelten 
sie/Sie
würden gelten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegolten haben 
du
würdest gegolten haben 
er/sie/es
würde gegolten haben 
wir
würden gegolten haben 
ihr
würdet gegolten haben 
sie/Sie
würden gegolten haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [gelten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
gilt 
ihr
geltet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [gelten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
geltend 

Príčastie minulé

ich
gegolten 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina