Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - GRABEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: graben


Preklad: kopať

Prítomný čas

er gräbt

Préteritum

er grub

Perfektum

er hat gegrabenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
grabe 
du
gräbst 
er/sie/es
gräbt 
wir
graben 
ihr
grabt 
sie/Sie
graben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
grub 
du
grubst 
er/sie/es
grub 
wir
gruben 
ihr
grubt 
sie/Sie
gruben 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gegraben 
du
hast gegraben 
er/sie/es
hat gegraben 
wir
haben gegraben 
ihr
habt gegraben 
sie/Sie
haben gegraben 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gegraben 
du
hattest gegraben 
er/sie/es
hatte gegraben 
wir
hatten gegraben 
ihr
hattet gegraben 
sie/Sie
hatten gegraben 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde graben 
du
wirst graben 
er/sie/es
wird graben 
wir
werden graben 
ihr
werdet graben 
sie/Sie
werden graben 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gegraben haben 
du
wirst gegraben haben 
er/sie/es
wird gegraben haben 
wir
werden gegraben haben 
ihr
werdet gegraben haben 
sie/Sie
werden gegraben haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
grabe 
du
grabest 
er/sie/es
grabe 
wir
graben 
ihr
grabet 
sie/Sie
graben 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gegraben 
du
habest gegraben 
er/sie/es
habe gegraben 
wir
haben gegraben 
ihr
habet gegraben 
sie/Sie
haben gegraben 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde graben 
du
werdest graben 
er/sie/es
werde graben 
wir
werden graben 
ihr
werdet graben 
sie/Sie
werden graben 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gegraben haben 
du
werdest gegraben haben 
er/sie/es
werde gegraben haben 
wir
werden gegraben haben 
ihr
werdet gegraben haben 
sie/Sie
werden gegraben haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
grübe 
du
grübest; grübst 
er/sie/es
grübe 
wir
grüben 
ihr
grübet; grübt 
sie/Sie
grüben 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gegraben 
du
hättest gegraben 
er/sie/es
hätte gegraben 
wir
hätten gegraben 
ihr
hättet gegraben 
sie/Sie
hätten gegraben 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde graben 
du
würdest graben 
er/sie/es
würde graben 
wir
würden graben 
ihr
würdet graben 
sie/Sie
würden graben 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gegraben haben 
du
würdest gegraben haben 
er/sie/es
würde gegraben haben 
wir
würden gegraben haben 
ihr
würdet gegraben haben 
sie/Sie
würden gegraben haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [graben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
grabe; grab 
ihr
grabt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [graben]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
grabend 

Príčastie minulé

ich
gegraben 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina