Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - HABEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: haben


Preklad: mať

Prítomný čas

er hat

Préteritum

er hatte

Perfektum

er hat gehabtČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [haben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
habe 
du
hast 
er/sie/es
hat 
wir
haben 
ihr
habt 
sie/Sie
haben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
hatte 
du
hattest 
er/sie/es
hatte 
wir
hatten 
ihr
hattet 
sie/Sie
hatten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gehabt 
du
hast gehabt 
er/sie/es
hat gehabt 
wir
haben gehabt 
ihr
habt gehabt 
sie/Sie
haben gehabt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gehabt 
du
hattest gehabt 
er/sie/es
hatte gehabt 
wir
hatten gehabt 
ihr
hattet gehabt 
sie/Sie
hatten gehabt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde haben 
du
wirst haben 
er/sie/es
wird haben 
wir
werden haben 
ihr
werdet haben 
sie/Sie
werden haben 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gehabt haben 
du
wirst gehabt haben 
er/sie/es
wird gehabt haben 
wir
werden gehabt haben 
ihr
werdet gehabt haben 
sie/Sie
werden gehabt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [haben]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
habe 
du
habest 
er/sie/es
habe 
wir
haben 
ihr
habet 
sie/Sie
haben 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gehabt 
du
habest gehabt 
er/sie/es
habe gehabt 
wir
haben gehabt 
ihr
habet gehabt 
sie/Sie
haben gehabt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde haben 
du
werdest haben 
er/sie/es
werde haben 
wir
werden haben 
ihr
werdet haben 
sie/Sie
werden haben 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gehabt haben 
du
werdest gehabt haben 
er/sie/es
werde gehabt haben 
wir
werden gehabt haben 
ihr
werdet gehabt haben 
sie/Sie
werden gehabt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hätte 
du
hättest 
er/sie/es
hätte 
wir
hätten 
ihr
hättet 
sie/Sie
hätten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gehabt 
du
hättest gehabt 
er/sie/es
hätte gehabt 
wir
hätten gehabt 
ihr
hättet gehabt 
sie/Sie
hätten gehabt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde haben 
du
würdest haben 
er/sie/es
würde haben 
wir
würden haben 
ihr
würdet haben 
sie/Sie
würden haben 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gehabt haben 
du
würdest gehabt haben 
er/sie/es
würde gehabt haben 
wir
würden gehabt haben 
ihr
würdet gehabt haben 
sie/Sie
würden gehabt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [haben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
habe; hab 
ihr
habt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [haben]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
habend 

Príčastie minulé

ich
gehabt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina