-->


Časovanie slovesa: haben


Preklad: mať

prítomný čas

er hat

Préteritum

er hatte

perfektum

er hat gehabt

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [haben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
habe 
du
hast 
er/sie/es
hat 
wir
haben 
ihr
habt 
sie/Sie
haben 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
hatte 
du
hattest 
er/sie/es
hatte 
wir
hatten 
ihr
hattet 
sie/Sie
hatten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gehabt 
du
hast gehabt 
er/sie/es
hat gehabt 
wir
haben gehabt 
ihr
habt gehabt 
sie/Sie
haben gehabt 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte gehabt 
du
hattest gehabt 
er/sie/es
hatte gehabt 
wir
hatten gehabt 
ihr
hattet gehabt 
sie/Sie
hatten gehabt 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde haben 
du
wirst haben 
er/sie/es
wird haben 
wir
werden haben 
ihr
werdet haben 
sie/Sie
werden haben 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gehabt haben 
du
wirst gehabt haben 
er/sie/es
wird gehabt haben 
wir
werden gehabt haben 
ihr
werdet gehabt haben 
sie/Sie
werden gehabt haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [haben]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
habe 
du
habest 
er/sie/es
habe 
wir
haben 
ihr
habet 
sie/Sie
haben 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe gehabt 
du
habest gehabt 
er/sie/es
habe gehabt 
wir
haben gehabt 
ihr
habet gehabt 
sie/Sie
haben gehabt 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde haben 
du
werdest haben 
er/sie/es
werde haben 
wir
werden haben 
ihr
werdet haben 
sie/Sie
werden haben 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gehabt haben 
du
werdest gehabt haben 
er/sie/es
werde gehabt haben 
wir
werden gehabt haben 
ihr
werdet gehabt haben 
sie/Sie
werden gehabt haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
hätte 
du
hättest 
er/sie/es
hätte 
wir
hätten 
ihr
hättet 
sie/Sie
hätten 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte gehabt 
du
hättest gehabt 
er/sie/es
hätte gehabt 
wir
hätten gehabt 
ihr
hättet gehabt 
sie/Sie
hätten gehabt 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde haben 
du
würdest haben 
er/sie/es
würde haben 
wir
würden haben 
ihr
würdet haben 
sie/Sie
würden haben 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gehabt haben 
du
würdest gehabt haben 
er/sie/es
würde gehabt haben 
wir
würden gehabt haben 
ihr
würdet gehabt haben 
sie/Sie
würden gehabt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [haben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
habe; hab 
ihr
habt 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [haben]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
habend 

Príčastie

ich
gehabt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina