Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - HALTEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: halten


Preklad: držať

Prítomný čas

er hält

Préteritum

er hielt

Perfektum

er hat gehaltenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [halten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
halte 
du
hältst 
er/sie/es
hält 
wir
halten 
ihr
haltet 
sie/Sie
halten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
hielt 
du
hieltest; hieltst 
er/sie/es
hielt 
wir
hielten 
ihr
hieltet 
sie/Sie
hielten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gehalten 
du
hast gehalten 
er/sie/es
hat gehalten 
wir
haben gehalten 
ihr
habt gehalten 
sie/Sie
haben gehalten 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gehalten 
du
hattest gehalten 
er/sie/es
hatte gehalten 
wir
hatten gehalten 
ihr
hattet gehalten 
sie/Sie
hatten gehalten 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde halten 
du
wirst halten 
er/sie/es
wird halten 
wir
werden halten 
ihr
werdet halten 
sie/Sie
werden halten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gehalten haben 
du
wirst gehalten haben 
er/sie/es
wird gehalten haben 
wir
werden gehalten haben 
ihr
werdet gehalten haben 
sie/Sie
werden gehalten haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [halten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
halte 
du
haltest 
er/sie/es
halte 
wir
halten 
ihr
haltet 
sie/Sie
halten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gehalten 
du
habest gehalten 
er/sie/es
habe gehalten 
wir
haben gehalten 
ihr
habet gehalten 
sie/Sie
haben gehalten 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde halten 
du
werdest halten 
er/sie/es
werde halten 
wir
werden halten 
ihr
werdet halten 
sie/Sie
werden halten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gehalten haben 
du
werdest gehalten haben 
er/sie/es
werde gehalten haben 
wir
werden gehalten haben 
ihr
werdet gehalten haben 
sie/Sie
werden gehalten haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
hielte 
du
hieltest 
er/sie/es
hielte 
wir
hielten 
ihr
hieltet 
sie/Sie
hielten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gehalten 
du
hättest gehalten 
er/sie/es
hätte gehalten 
wir
hätten gehalten 
ihr
hättet gehalten 
sie/Sie
hätten gehalten 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde halten 
du
würdest halten 
er/sie/es
würde halten 
wir
würden halten 
ihr
würdet halten 
sie/Sie
würden halten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gehalten haben 
du
würdest gehalten haben 
er/sie/es
würde gehalten haben 
wir
würden gehalten haben 
ihr
würdet gehalten haben 
sie/Sie
würden gehalten haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [halten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
halte; halt 
ihr
haltet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [halten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
haltend 

Príčastie minulé

ich
gehalten 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina