-->


Časovanie slovesa: kennen


Preklad: poznať

prítomný čas

er kennt

Préteritum

er kannte

perfektum

er hat gekannt

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [kennen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
kenne 
du
kennst 
er/sie/es
kennt 
wir
kennen 
ihr
kennt 
sie/Sie
kennen 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
kannte 
du
kanntest 
er/sie/es
kannte 
wir
kannten 
ihr
kanntet 
sie/Sie
kannten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe gekannt 
du
hast gekannt 
er/sie/es
hat gekannt 
wir
haben gekannt 
ihr
habt gekannt 
sie/Sie
haben gekannt 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte gekannt 
du
hattest gekannt 
er/sie/es
hatte gekannt 
wir
hatten gekannt 
ihr
hattet gekannt 
sie/Sie
hatten gekannt 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde kennen 
du
wirst kennen 
er/sie/es
wird kennen 
wir
werden kennen 
ihr
werdet kennen 
sie/Sie
werden kennen 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gekannt haben 
du
wirst gekannt haben 
er/sie/es
wird gekannt haben 
wir
werden gekannt haben 
ihr
werdet gekannt haben 
sie/Sie
werden gekannt haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [kennen]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
kenne 
du
kennest 
er/sie/es
kenne 
wir
kennen 
ihr
kennet 
sie/Sie
kennen 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe gekannt 
du
habest gekannt 
er/sie/es
habe gekannt 
wir
haben gekannt 
ihr
habet gekannt 
sie/Sie
haben gekannt 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde kennen 
du
werdest kennen 
er/sie/es
werde kennen 
wir
werden kennen 
ihr
werdet kennen 
sie/Sie
werden kennen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gekannt haben 
du
werdest gekannt haben 
er/sie/es
werde gekannt haben 
wir
werden gekannt haben 
ihr
werdet gekannt haben 
sie/Sie
werden gekannt haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
kennte 
du
kenntest 
er/sie/es
kennte 
wir
kennten 
ihr
kenntet 
sie/Sie
kennten 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte gekannt 
du
hättest gekannt 
er/sie/es
hätte gekannt 
wir
hätten gekannt 
ihr
hättet gekannt 
sie/Sie
hätten gekannt 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde kennen 
du
würdest kennen 
er/sie/es
würde kennen 
wir
würden kennen 
ihr
würdet kennen 
sie/Sie
würden kennen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gekannt haben 
du
würdest gekannt haben 
er/sie/es
würde gekannt haben 
wir
würden gekannt haben 
ihr
würdet gekannt haben 
sie/Sie
würden gekannt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [kennen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
kenne; kenn 
ihr
kennt 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [kennen]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
kennend 

Príčastie

ich
gekannt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina