Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - KLINGEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Nemecká nepravidelné slovesá  >  klingen

Časovanie slovesa: klingen


Preklad: znieť

Prítomný čas

er klingt

Préteritum

er klang

Perfektum

er hat geklungenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [klingen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
klinge 
du
klingst 
er/sie/es
klingt 
wir
klingen 
ihr
klingt 
sie/Sie
klingen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
klang 
du
klangst 
er/sie/es
klang 
wir
klangen 
ihr
klangt 
sie/Sie
klangen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geklungen 
du
hast geklungen 
er/sie/es
hat geklungen 
wir
haben geklungen 
ihr
habt geklungen 
sie/Sie
haben geklungen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geklungen 
du
hattest geklungen 
er/sie/es
hatte geklungen 
wir
hatten geklungen 
ihr
hattet geklungen 
sie/Sie
hatten geklungen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde klingen 
du
wirst klingen 
er/sie/es
wird klingen 
wir
werden klingen 
ihr
werdet klingen 
sie/Sie
werden klingen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geklungen haben 
du
wirst geklungen haben 
er/sie/es
wird geklungen haben 
wir
werden geklungen haben 
ihr
werdet geklungen haben 
sie/Sie
werden geklungen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [klingen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
klinge 
du
klingest 
er/sie/es
klinge 
wir
klingen 
ihr
klinget 
sie/Sie
klingen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geklungen 
du
habest geklungen 
er/sie/es
habe geklungen 
wir
haben geklungen 
ihr
habet geklungen 
sie/Sie
haben geklungen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde klingen 
du
werdest klingen 
er/sie/es
werde klingen 
wir
werden klingen 
ihr
werdet klingen 
sie/Sie
werden klingen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geklungen haben 
du
werdest geklungen haben 
er/sie/es
werde geklungen haben 
wir
werden geklungen haben 
ihr
werdet geklungen haben 
sie/Sie
werden geklungen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
klänge 
du
klängest; klängst 
er/sie/es
klänge 
wir
klängen 
ihr
klänget; klängt 
sie/Sie
klängen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geklungen 
du
hättest geklungen 
er/sie/es
hätte geklungen 
wir
hätten geklungen 
ihr
hättet geklungen 
sie/Sie
hätten geklungen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde klingen 
du
würdest klingen 
er/sie/es
würde klingen 
wir
würden klingen 
ihr
würdet klingen 
sie/Sie
würden klingen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geklungen haben 
du
würdest geklungen haben 
er/sie/es
würde geklungen haben 
wir
würden geklungen haben 
ihr
würdet geklungen haben 
sie/Sie
würden geklungen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [klingen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
klinge; kling 
ihr
klingt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [klingen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
klingend 

Príčastie minulé

ich
geklungen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina