Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - LIEGEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: liegen


Preklad: ležať

Prítomný čas

er liegt

Préteritum

er lag

Perfektum

er hat/ist gelegenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [liegen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
liege 
du
liegst 
er/sie/es
liegt 
wir
liegen 
ihr
liegt 
sie/Sie
liegen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
lag 
du
lagst 
er/sie/es
lag 
wir
lagen 
ihr
lagt 
sie/Sie
lagen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gelegen 
du
hast gelegen 
er/sie/es
hat gelegen 
wir
haben gelegen 
ihr
habt gelegen 
sie/Sie
haben gelegen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gelegen 
du
hattest gelegen 
er/sie/es
hatte gelegen 
wir
hatten gelegen 
ihr
hattet gelegen 
sie/Sie
hatten gelegen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde liegen 
du
wirst liegen 
er/sie/es
wird liegen 
wir
werden liegen 
ihr
werdet liegen 
sie/Sie
werden liegen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gelegen haben 
du
wirst gelegen haben 
er/sie/es
wird gelegen haben 
wir
werden gelegen haben 
ihr
werdet gelegen haben 
sie/Sie
werden gelegen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [liegen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
liege 
du
liegest 
er/sie/es
liege 
wir
liegen 
ihr
lieget 
sie/Sie
liegen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gelegen 
du
habest gelegen 
er/sie/es
habe gelegen 
wir
haben gelegen 
ihr
habet gelegen 
sie/Sie
haben gelegen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde liegen 
du
werdest liegen 
er/sie/es
werde liegen 
wir
werden liegen 
ihr
werdet liegen 
sie/Sie
werden liegen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gelegen haben 
du
werdest gelegen haben 
er/sie/es
werde gelegen haben 
wir
werden gelegen haben 
ihr
werdet gelegen haben 
sie/Sie
werden gelegen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
läge 
du
lägest; lägst 
er/sie/es
läge 
wir
lägen 
ihr
läget; lägt 
sie/Sie
lägen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gelegen 
du
hättest gelegen 
er/sie/es
hätte gelegen 
wir
hätten gelegen 
ihr
hättet gelegen 
sie/Sie
hätten gelegen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde liegen 
du
würdest liegen 
er/sie/es
würde liegen 
wir
würden liegen 
ihr
würdet liegen 
sie/Sie
würden liegen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gelegen haben 
du
würdest gelegen haben 
er/sie/es
würde gelegen haben 
wir
würden gelegen haben 
ihr
würdet gelegen haben 
sie/Sie
würden gelegen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [liegen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
liege; lieg 
ihr
liegt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [liegen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
liegend 

Príčastie minulé

ich
gelegen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina