Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - MESSEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: messen


Preklad: merať

Prítomný čas

er misst

Préteritum

er maß

Perfektum

er hat gemessenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
messe 
du
misst 
er/sie/es
misst 
wir
messen 
ihr
messt 
sie/Sie
messen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
maß 
du
maßest; maßt 
er/sie/es
maß 
wir
maßen 
ihr
maßt 
sie/Sie
maßen 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gemessen 
du
hast gemessen 
er/sie/es
hat gemessen 
wir
haben gemessen 
ihr
habt gemessen 
sie/Sie
haben gemessen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gemessen 
du
hattest gemessen 
er/sie/es
hatte gemessen 
wir
hatten gemessen 
ihr
hattet gemessen 
sie/Sie
hatten gemessen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde messen 
du
wirst messen 
er/sie/es
wird messen 
wir
werden messen 
ihr
werdet messen 
sie/Sie
werden messen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gemessen haben 
du
wirst gemessen haben 
er/sie/es
wird gemessen haben 
wir
werden gemessen haben 
ihr
werdet gemessen haben 
sie/Sie
werden gemessen haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
messe 
du
messest 
er/sie/es
messe 
wir
messen 
ihr
messet 
sie/Sie
messen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gemessen 
du
habest gemessen 
er/sie/es
habe gemessen 
wir
haben gemessen 
ihr
habet gemessen 
sie/Sie
haben gemessen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde messen 
du
werdest messen 
er/sie/es
werde messen 
wir
werden messen 
ihr
werdet messen 
sie/Sie
werden messen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gemessen haben 
du
werdest gemessen haben 
er/sie/es
werde gemessen haben 
wir
werden gemessen haben 
ihr
werdet gemessen haben 
sie/Sie
werden gemessen haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
mäße 
du
mäßest 
er/sie/es
mäße 
wir
mäßen 
ihr
mäßet 
sie/Sie
mäßen 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gemessen 
du
hättest gemessen 
er/sie/es
hätte gemessen 
wir
hätten gemessen 
ihr
hättet gemessen 
sie/Sie
hätten gemessen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde messen 
du
würdest messen 
er/sie/es
würde messen 
wir
würden messen 
ihr
würdet messen 
sie/Sie
würden messen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gemessen haben 
du
würdest gemessen haben 
er/sie/es
würde gemessen haben 
wir
würden gemessen haben 
ihr
würdet gemessen haben 
sie/Sie
würden gemessen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [messen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
miss 
ihr
messt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [messen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
messend 

Príčastie minulé

ich
gemessen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina