-->


Časovanie slovesa: nehmen


Preklad: vziať

prítomný čas

er nimmt

Préteritum

er nahm

perfektum

er hat genommen

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [nehmen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
nehme 
du
nimmst 
er/sie/es
nimmt 
wir
nehmen 
ihr
nehmt 
sie/Sie
nehmen 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
nahm 
du
nahmst 
er/sie/es
nahm 
wir
nahmen 
ihr
nahmt 
sie/Sie
nahmen 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe genommen 
du
hast genommen 
er/sie/es
hat genommen 
wir
haben genommen 
ihr
habt genommen 
sie/Sie
haben genommen 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte genommen 
du
hattest genommen 
er/sie/es
hatte genommen 
wir
hatten genommen 
ihr
hattet genommen 
sie/Sie
hatten genommen 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde nehmen 
du
wirst nehmen 
er/sie/es
wird nehmen 
wir
werden nehmen 
ihr
werdet nehmen 
sie/Sie
werden nehmen 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde genommen haben 
du
wirst genommen haben 
er/sie/es
wird genommen haben 
wir
werden genommen haben 
ihr
werdet genommen haben 
sie/Sie
werden genommen haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [nehmen]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
nehme 
du
nehmest 
er/sie/es
nehme 
wir
nehmen 
ihr
nehmet 
sie/Sie
nehmen 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe genommen 
du
habest genommen 
er/sie/es
habe genommen 
wir
haben genommen 
ihr
habet genommen 
sie/Sie
haben genommen 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde nehmen 
du
werdest nehmen 
er/sie/es
werde nehmen 
wir
werden nehmen 
ihr
werdet nehmen 
sie/Sie
werden nehmen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde genommen haben 
du
werdest genommen haben 
er/sie/es
werde genommen haben 
wir
werden genommen haben 
ihr
werdet genommen haben 
sie/Sie
werden genommen haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
nähme 
du
nähmest; nähmst 
er/sie/es
nähme 
wir
nähmen 
ihr
nähmet; nähmt 
sie/Sie
nähmen 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte genommen 
du
hättest genommen 
er/sie/es
hätte genommen 
wir
hätten genommen 
ihr
hättet genommen 
sie/Sie
hätten genommen 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde nehmen 
du
würdest nehmen 
er/sie/es
würde nehmen 
wir
würden nehmen 
ihr
würdet nehmen 
sie/Sie
würden nehmen 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde genommen haben 
du
würdest genommen haben 
er/sie/es
würde genommen haben 
wir
würden genommen haben 
ihr
würdet genommen haben 
sie/Sie
würden genommen haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [nehmen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
nimm 
ihr
nehmt 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [nehmen]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
nehmend 

Príčastie

ich
genommen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina