Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - NENNEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: nennen


Preklad: menovať

Prítomný čas

er nennt

Préteritum

er nannte

Perfektum

er hat genanntČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [nennen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
nenne 
du
nennst 
er/sie/es
nennt 
wir
nennen 
ihr
nennt 
sie/Sie
nennen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
nannte 
du
nanntest 
er/sie/es
nannte 
wir
nannten 
ihr
nanntet 
sie/Sie
nannten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe genannt 
du
hast genannt 
er/sie/es
hat genannt 
wir
haben genannt 
ihr
habt genannt 
sie/Sie
haben genannt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte genannt 
du
hattest genannt 
er/sie/es
hatte genannt 
wir
hatten genannt 
ihr
hattet genannt 
sie/Sie
hatten genannt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde nennen 
du
wirst nennen 
er/sie/es
wird nennen 
wir
werden nennen 
ihr
werdet nennen 
sie/Sie
werden nennen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde genannt haben 
du
wirst genannt haben 
er/sie/es
wird genannt haben 
wir
werden genannt haben 
ihr
werdet genannt haben 
sie/Sie
werden genannt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [nennen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
nenne 
du
nennest 
er/sie/es
nenne 
wir
nennen 
ihr
nennet 
sie/Sie
nennen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe genannt 
du
habest genannt 
er/sie/es
habe genannt 
wir
haben genannt 
ihr
habet genannt 
sie/Sie
haben genannt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde nennen 
du
werdest nennen 
er/sie/es
werde nennen 
wir
werden nennen 
ihr
werdet nennen 
sie/Sie
werden nennen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde genannt haben 
du
werdest genannt haben 
er/sie/es
werde genannt haben 
wir
werden genannt haben 
ihr
werdet genannt haben 
sie/Sie
werden genannt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
nennte 
du
nenntest 
er/sie/es
nennte 
wir
nennten 
ihr
nenntet 
sie/Sie
nennten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte genannt 
du
hättest genannt 
er/sie/es
hätte genannt 
wir
hätten genannt 
ihr
hättet genannt 
sie/Sie
hätten genannt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde nennen 
du
würdest nennen 
er/sie/es
würde nennen 
wir
würden nennen 
ihr
würdet nennen 
sie/Sie
würden nennen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde genannt haben 
du
würdest genannt haben 
er/sie/es
würde genannt haben 
wir
würden genannt haben 
ihr
würdet genannt haben 
sie/Sie
würden genannt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [nennen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
nenne; nenn 
ihr
nennt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [nennen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
nennend 

Príčastie minulé

ich
genannt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina