Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - RATEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: raten


Preklad: radiť

Prítomný čas

er rät

Préteritum

er riet

Perfektum

er hat geratenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [raten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
rate 
du
rätst 
er/sie/es
rät 
wir
raten 
ihr
ratet 
sie/Sie
raten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
riet 
du
rietest; rietst 
er/sie/es
riet 
wir
rieten 
ihr
rietet 
sie/Sie
rieten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geraten 
du
hast geraten 
er/sie/es
hat geraten 
wir
haben geraten 
ihr
habt geraten 
sie/Sie
haben geraten 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geraten 
du
hattest geraten 
er/sie/es
hatte geraten 
wir
hatten geraten 
ihr
hattet geraten 
sie/Sie
hatten geraten 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde raten 
du
wirst raten 
er/sie/es
wird raten 
wir
werden raten 
ihr
werdet raten 
sie/Sie
werden raten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geraten haben 
du
wirst geraten haben 
er/sie/es
wird geraten haben 
wir
werden geraten haben 
ihr
werdet geraten haben 
sie/Sie
werden geraten haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [raten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
rate 
du
ratest 
er/sie/es
rate 
wir
raten 
ihr
ratet 
sie/Sie
raten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geraten 
du
habest geraten 
er/sie/es
habe geraten 
wir
haben geraten 
ihr
habet geraten 
sie/Sie
haben geraten 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde raten 
du
werdest raten 
er/sie/es
werde raten 
wir
werden raten 
ihr
werdet raten 
sie/Sie
werden raten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geraten haben 
du
werdest geraten haben 
er/sie/es
werde geraten haben 
wir
werden geraten haben 
ihr
werdet geraten haben 
sie/Sie
werden geraten haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
riete 
du
rietest 
er/sie/es
riete 
wir
rieten 
ihr
rietet 
sie/Sie
rieten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geraten 
du
hättest geraten 
er/sie/es
hätte geraten 
wir
hätten geraten 
ihr
hättet geraten 
sie/Sie
hätten geraten 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde raten 
du
würdest raten 
er/sie/es
würde raten 
wir
würden raten 
ihr
würdet raten 
sie/Sie
würden raten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geraten haben 
du
würdest geraten haben 
er/sie/es
würde geraten haben 
wir
würden geraten haben 
ihr
würdet geraten haben 
sie/Sie
würden geraten haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [raten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
rate; rat 
ihr
ratet 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [raten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
ratend 

Príčastie minulé

ich
geraten 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina