Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - REIBEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: reiben


Preklad: trieť

Prítomný čas

er reibt

Préteritum

er rieb

Perfektum

er hat geriebenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [reiben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
reibe 
du
reibst 
er/sie/es
reibt 
wir
reiben 
ihr
reibt 
sie/Sie
reiben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
rieb 
du
riebst 
er/sie/es
rieb 
wir
rieben 
ihr
riebt 
sie/Sie
rieben 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gerieben 
du
hast gerieben 
er/sie/es
hat gerieben 
wir
haben gerieben 
ihr
habt gerieben 
sie/Sie
haben gerieben 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gerieben 
du
hattest gerieben 
er/sie/es
hatte gerieben 
wir
hatten gerieben 
ihr
hattet gerieben 
sie/Sie
hatten gerieben 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde reiben 
du
wirst reiben 
er/sie/es
wird reiben 
wir
werden reiben 
ihr
werdet reiben 
sie/Sie
werden reiben 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gerieben haben 
du
wirst gerieben haben 
er/sie/es
wird gerieben haben 
wir
werden gerieben haben 
ihr
werdet gerieben haben 
sie/Sie
werden gerieben haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [reiben]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
reibe 
du
reibest 
er/sie/es
reibe 
wir
reiben 
ihr
reibet 
sie/Sie
reiben 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gerieben 
du
habest gerieben 
er/sie/es
habe gerieben 
wir
haben gerieben 
ihr
habet gerieben 
sie/Sie
haben gerieben 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde reiben 
du
werdest reiben 
er/sie/es
werde reiben 
wir
werden reiben 
ihr
werdet reiben 
sie/Sie
werden reiben 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gerieben haben 
du
werdest gerieben haben 
er/sie/es
werde gerieben haben 
wir
werden gerieben haben 
ihr
werdet gerieben haben 
sie/Sie
werden gerieben haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
riebe 
du
riebest 
er/sie/es
riebe 
wir
rieben 
ihr
riebet 
sie/Sie
rieben 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gerieben 
du
hättest gerieben 
er/sie/es
hätte gerieben 
wir
hätten gerieben 
ihr
hättet gerieben 
sie/Sie
hätten gerieben 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde reiben 
du
würdest reiben 
er/sie/es
würde reiben 
wir
würden reiben 
ihr
würdet reiben 
sie/Sie
würden reiben 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gerieben haben 
du
würdest gerieben haben 
er/sie/es
würde gerieben haben 
wir
würden gerieben haben 
ihr
würdet gerieben haben 
sie/Sie
würden gerieben haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [reiben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
reibe; reib 
ihr
reibt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [reiben]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
reibend 

Príčastie minulé

ich
gerieben 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina