-->


Časovanie slovesa: sein


Preklad: byť

prítomný čas

er ist

Préteritum

er war

perfektum

er ist gewesen

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
bin 
du
bist 
er/sie/es
ist 
wir
sind 
ihr
seid 
sie/Sie
sind 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
war 
du
warst 
er/sie/es
war 
wir
waren 
ihr
wart 
sie/Sie
waren 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
bin gewesen 
du
bist gewesen 
er/sie/es
ist gewesen 
wir
sind gewesen 
ihr
seid gewesen 
sie/Sie
sind gewesen 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
war gewesen 
du
warst gewesen 
er/sie/es
war gewesen 
wir
waren gewesen 
ihr
wart gewesen 
sie/Sie
waren gewesen 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde sein 
du
wirst sein 
er/sie/es
wird sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gewesen sein 
du
wirst gewesen sein 
er/sie/es
wird gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [sein]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
sei 
du
seiest; seist 
er/sie/es
sei 
wir
seien 
ihr
seiet 
sie/Sie
seien 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
sei gewesen 
du
seiest gewesen; seist gewesen 
er/sie/es
sei gewesen 
wir
seien gewesen 
ihr
seiet gewesen 
sie/Sie
seien gewesen 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde sein 
du
werdest sein 
er/sie/es
werde sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde gewesen sein 
du
werdest gewesen sein 
er/sie/es
werde gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
wäre 
du
wärest 
er/sie/es
wäre 
wir
wären 
ihr
wäret 
sie/Sie
wären 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
wäre gewesen 
du
wärest gewesen 
er/sie/es
wäre gewesen 
wir
wären gewesen 
ihr
wäret gewesen 
sie/Sie
wären gewesen 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde sein 
du
würdest sein 
er/sie/es
würde sein 
wir
würden sein 
ihr
würdet sein 
sie/Sie
würden sein 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde gewesen sein 
du
würdest gewesen sein 
er/sie/es
würde gewesen sein 
wir
würden gewesen sein 
ihr
würdet gewesen sein 
sie/Sie
würden gewesen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [sein]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
sei 
ihr
seid 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [sein]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
seiend 

Príčastie

ich
gewesen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina