Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - SEIN | Learniv.com


Časovanie slovesa: sein


Preklad: byť

Prítomný čas

er ist

Préteritum

er war

Perfektum

er ist gewesenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
bin 
du
bist 
er/sie/es
ist 
wir
sind 
ihr
seid 
sie/Sie
sind 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
war 
du
warst 
er/sie/es
war 
wir
waren 
ihr
wart 
sie/Sie
waren 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
bin gewesen 
du
bist gewesen 
er/sie/es
ist gewesen 
wir
sind gewesen 
ihr
seid gewesen 
sie/Sie
sind gewesen 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
war gewesen 
du
warst gewesen 
er/sie/es
war gewesen 
wir
waren gewesen 
ihr
wart gewesen 
sie/Sie
waren gewesen 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde sein 
du
wirst sein 
er/sie/es
wird sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewesen sein 
du
wirst gewesen sein 
er/sie/es
wird gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
sei 
du
seiest; seist 
er/sie/es
sei 
wir
seien 
ihr
seiet 
sie/Sie
seien 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
sei gewesen 
du
seiest gewesen; seist gewesen 
er/sie/es
sei gewesen 
wir
seien gewesen 
ihr
seiet gewesen 
sie/Sie
seien gewesen 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde sein 
du
werdest sein 
er/sie/es
werde sein 
wir
werden sein 
ihr
werdet sein 
sie/Sie
werden sein 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewesen sein 
du
werdest gewesen sein 
er/sie/es
werde gewesen sein 
wir
werden gewesen sein 
ihr
werdet gewesen sein 
sie/Sie
werden gewesen sein 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wäre 
du
wärest 
er/sie/es
wäre 
wir
wären 
ihr
wäret 
sie/Sie
wären 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
wäre gewesen 
du
wärest gewesen 
er/sie/es
wäre gewesen 
wir
wären gewesen 
ihr
wäret gewesen 
sie/Sie
wären gewesen 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde sein 
du
würdest sein 
er/sie/es
würde sein 
wir
würden sein 
ihr
würdet sein 
sie/Sie
würden sein 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewesen sein 
du
würdest gewesen sein 
er/sie/es
würde gewesen sein 
wir
würden gewesen sein 
ihr
würdet gewesen sein 
sie/Sie
würden gewesen sein 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [sein]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
sei 
ihr
seid 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [sein]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
seiend 

Príčastie minulé

ich
gewesen 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina