Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - TUN | Learniv.com


Časovanie slovesa: tun


Preklad: robiť

Prítomný čas

er tut

Préteritum

er tat

Perfektum

er hat getanČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [tun]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
tue 
du
tust 
er/sie/es
tut 
wir
tun 
ihr
tut 
sie/Sie
tun 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
tat 
du
tatest; tatst 
er/sie/es
tat 
wir
taten 
ihr
tatet 
sie/Sie
taten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe getan 
du
hast getan 
er/sie/es
hat getan 
wir
haben getan 
ihr
habt getan 
sie/Sie
haben getan 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte getan 
du
hattest getan 
er/sie/es
hatte getan 
wir
hatten getan 
ihr
hattet getan 
sie/Sie
hatten getan 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde tun 
du
wirst tun 
er/sie/es
wird tun 
wir
werden tun 
ihr
werdet tun 
sie/Sie
werden tun 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde getan haben 
du
wirst getan haben 
er/sie/es
wird getan haben 
wir
werden getan haben 
ihr
werdet getan haben 
sie/Sie
werden getan haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [tun]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
tue 
du
tuest 
er/sie/es
tue 
wir
tuen 
ihr
tuet 
sie/Sie
tuen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe getan 
du
habest getan 
er/sie/es
habe getan 
wir
haben getan 
ihr
habet getan 
sie/Sie
haben getan 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde tun 
du
werdest tun 
er/sie/es
werde tun 
wir
werden tun 
ihr
werdet tun 
sie/Sie
werden tun 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde getan haben 
du
werdest getan haben 
er/sie/es
werde getan haben 
wir
werden getan haben 
ihr
werdet getan haben 
sie/Sie
werden getan haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
täte 
du
tätest 
er/sie/es
täte 
wir
täten 
ihr
tätet 
sie/Sie
täten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte getan 
du
hättest getan 
er/sie/es
hätte getan 
wir
hätten getan 
ihr
hättet getan 
sie/Sie
hätten getan 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde tun 
du
würdest tun 
er/sie/es
würde tun 
wir
würden tun 
ihr
würdet tun 
sie/Sie
würden tun 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde getan haben 
du
würdest getan haben 
er/sie/es
würde getan haben 
wir
würden getan haben 
ihr
würdet getan haben 
sie/Sie
würden getan haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [tun]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
tue; tu 
ihr
tut 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [tun]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
tuend 

Príčastie minulé

ich
getan 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina