-->


Časovanie slovesa: tun


Preklad: robiť

prítomný čas

er tut

Préteritum

er tat

perfektum

er hat getan

   
   


Časovanie slovesa nepravidelného slovesa [tun]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbanie slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovanie sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. Robiť, robím) a zložené (napr. Robil som, budem robiť).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jenoduché: prítomný (prezentuje) a minulý (Préteritum). Ďalšie štyri časy sú zloženej , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Ku zloženým časom náleží čas budúce (Futurum I), minulý zložený (Perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas - prezentuje

ich
tue 
du
tust 
er/sie/es
tut 
wir
tun 
ihr
tut 
sie/Sie
tun 

Predminulý čas - plusquamperfektum

ich
tat 
du
tatest; tatst 
er/sie/es
tat 
wir
taten 
ihr
tatet 
sie/Sie
taten 

Minulý čas jednoduchý - Préteritum

ich
habe getan 
du
hast getan 
er/sie/es
hat getan 
wir
haben getan 
ihr
habt getan 
sie/Sie
haben getan 

Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hatte getan 
du
hattest getan 
er/sie/es
hatte getan 
wir
hatten getan 
ihr
hattet getan 
sie/Sie
hatten getan 

Budúci čas - Futurum I

ich
werde tun 
du
wirst tun 
er/sie/es
wird tun 
wir
werden tun 
ihr
werdet tun 
sie/Sie
werden tun 

Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde getan haben 
du
wirst getan haben 
er/sie/es
wird getan haben 
wir
werden getan haben 
ihr
werdet getan haben 
sie/Sie
werden getan haben 

konjunktív (Subjunktiv) slovesá nepravidelného slovesa [tun]

Konjunktív (z neskoro latinského modus coniunctivus, v preklade spôsob slúžiace k vetnej väzbe, z lat. Coniungere - spájať) či (v angličtine ) subjunktiv ).

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetičnost deje.

Vyjadruje akcie možné, pravdepodobné, hypotetické, žiaduce, obávanej alebo potrebnej (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Je to spôsob akcií myslených, ktoré sa nemusia stáť v žiadnom časovom bode. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív Aj zahŕňa konjunktív prezent (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

konjunktív Aj často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. - Hovorí, že nikto nie je doma. x konjunktív Prezent: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. - Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er Hatta) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Spojovacieho Aj Prítomný čas

ich
tue 
du
tuest 
er/sie/es
tue 
wir
tuen 
ihr
tuet 
sie/Sie
tuen 

Spojovacieho Aj Minulý čas

ich
habe getan 
du
habest getan 
er/sie/es
habe getan 
wir
haben getan 
ihr
habet getan 
sie/Sie
haben getan 

Konjunktív I - Budúci čas - Futurum I

ich
werde tun 
du
werdest tun 
er/sie/es
werde tun 
wir
werden tun 
ihr
werdet tun 
sie/Sie
werden tun 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
werde getan haben 
du
werdest getan haben 
er/sie/es
werde getan haben 
wir
werden getan haben 
ihr
werdet getan haben 
sie/Sie
werden getan haben 

Spojovacieho II - Predminulý čas - Préteritum

ich
täte 
du
tätest 
er/sie/es
täte 
wir
täten 
ihr
tätet 
sie/Sie
täten 

Spojovacieho II - Minulý čas zložený - Perfektum

ich
hätte getan 
du
hättest getan 
er/sie/es
hätte getan 
wir
hätten getan 
ihr
hättet getan 
sie/Sie
hätten getan 

Konjunktív II - Budúci čas - Futurum I

ich
würde tun 
du
würdest tun 
er/sie/es
würde tun 
wir
würden tun 
ihr
würdet tun 
sie/Sie
würden tun 

Konjunktív II - Predbudúci čas - FUTURE II

ich
würde getan haben 
du
würdest getan haben 
er/sie/es
würde getan haben 
wir
würden getan haben 
ihr
würdet getan haben 
sie/Sie
würden getan haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [tun]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovanie zdvorilejší cestou skrze iných spôsobov.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
tue; tu 
ihr
tut 

Príčastie (Partizip) slovesá nepravidelného slovesa [tun]

Príčastie (participium, z latinského participare - "mať účasť") je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov;
  • účasť na tvorbe trpného rodu;
  • funkcie prívlastku;
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetnej kondenzátory);
  • a iné.

Príčastie sú často základom tvorby prídavných mien (deverbální adjektíva ), napr. kúpený - kúpený, minul - minulý, a podstatných mien (deverbální substantíva), zakúpený - zakúpenie.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
tuend 

Príčastie

ich
getan 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina