Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - WERBEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: werben


Preklad: najať

Prítomný čas

er wirbt

Préteritum

er warb

Perfektum

er hat geworbenČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [werben]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
werbe 
du
wirbst 
er/sie/es
wirbt 
wir
werben 
ihr
werbt 
sie/Sie
werben 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
warb 
du
warbst 
er/sie/es
warb 
wir
warben 
ihr
warbt 
sie/Sie
warben 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe geworben 
du
hast geworben 
er/sie/es
hat geworben 
wir
haben geworben 
ihr
habt geworben 
sie/Sie
haben geworben 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte geworben 
du
hattest geworben 
er/sie/es
hatte geworben 
wir
hatten geworben 
ihr
hattet geworben 
sie/Sie
hatten geworben 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde werben 
du
wirst werben 
er/sie/es
wird werben 
wir
werden werben 
ihr
werdet werben 
sie/Sie
werden werben 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde geworben haben 
du
wirst geworben haben 
er/sie/es
wird geworben haben 
wir
werden geworben haben 
ihr
werdet geworben haben 
sie/Sie
werden geworben haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [werben]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
werbe 
du
werbest 
er/sie/es
werbe 
wir
werben 
ihr
werbet 
sie/Sie
werben 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe geworben 
du
habest geworben 
er/sie/es
habe geworben 
wir
haben geworben 
ihr
habet geworben 
sie/Sie
haben geworben 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde werben 
du
werdest werben 
er/sie/es
werde werben 
wir
werden werben 
ihr
werdet werben 
sie/Sie
werden werben 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde geworben haben 
du
werdest geworben haben 
er/sie/es
werde geworben haben 
wir
werden geworben haben 
ihr
werdet geworben haben 
sie/Sie
werden geworben haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
würbe 
du
würbest; würbst 
er/sie/es
würbe 
wir
würben 
ihr
würbet; würbt 
sie/Sie
würben 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte geworben 
du
hättest geworben 
er/sie/es
hätte geworben 
wir
hätten geworben 
ihr
hättet geworben 
sie/Sie
hätten geworben 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde werben 
du
würdest werben 
er/sie/es
würde werben 
wir
würden werben 
ihr
würdet werben 
sie/Sie
würden werben 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde geworben haben 
du
würdest geworben haben 
er/sie/es
würde geworben haben 
wir
würden geworben haben 
ihr
würdet geworben haben 
sie/Sie
würden geworben haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [werben]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
wirb 
ihr
werbt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [werben]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
werbend 

Príčastie minulé

ich
geworben 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina