Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - WOLLEN | Learniv.com


Časovanie slovesa: wollen


Preklad: chcieť

Prítomný čas

er will

Préteritum

er wollte

Perfektum

er hat gewolltČasovanie slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
will 
du
willst 
er/sie/es
will 
wir
wollen 
ihr
wollt 
sie/Sie
wollen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
wollte 
du
wolltest 
er/sie/es
wollte 
wir
wollten 
ihr
wolltet 
sie/Sie
wollten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gewollt 
du
hast gewollt 
er/sie/es
hat gewollt 
wir
haben gewollt 
ihr
habt gewollt 
sie/Sie
haben gewollt 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gewollt 
du
hattest gewollt 
er/sie/es
hatte gewollt 
wir
hatten gewollt 
ihr
hattet gewollt 
sie/Sie
hatten gewollt 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde wollen 
du
wirst wollen 
er/sie/es
wird wollen 
wir
werden wollen 
ihr
werdet wollen 
sie/Sie
werden wollen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gewollt haben 
du
wirst gewollt haben 
er/sie/es
wird gewollt haben 
wir
werden gewollt haben 
ihr
werdet gewollt haben 
sie/Sie
werden gewollt haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
wolle 
du
wollest 
er/sie/es
wolle 
wir
wollen 
ihr
wollet 
sie/Sie
wollen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gewollt 
du
habest gewollt 
er/sie/es
habe gewollt 
wir
haben gewollt 
ihr
habet gewollt 
sie/Sie
haben gewollt 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde wollen 
du
werdest wollen 
er/sie/es
werde wollen 
wir
werden wollen 
ihr
werdet wollen 
sie/Sie
werden wollen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gewollt haben 
du
werdest gewollt haben 
er/sie/es
werde gewollt haben 
wir
werden gewollt haben 
ihr
werdet gewollt haben 
sie/Sie
werden gewollt haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
wollte 
du
wolltest 
er/sie/es
wollte 
wir
wollten 
ihr
wolltet 
sie/Sie
wollten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gewollt 
du
hättest gewollt 
er/sie/es
hätte gewollt 
wir
hätten gewollt 
ihr
hättet gewollt 
sie/Sie
hätten gewollt 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde wollen 
du
würdest wollen 
er/sie/es
würde wollen 
wir
würden wollen 
ihr
würdet wollen 
sie/Sie
würden wollen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gewollt haben 
du
würdest gewollt haben 
er/sie/es
würde gewollt haben 
wir
würden gewollt haben 
ihr
würdet gewollt haben 
sie/Sie
würden gewollt haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá nepravidelného slovesa [wollen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
wolle 
ihr
wollt 

Príčastie (Partizip) slovesa nepravidelného slovesa [wollen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
wollend 

Príčastie minulé

ich
gewollt 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Nepravidelné slovesá Nemčina