Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - ERFASSEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  erfassen

Časovanie slovesa: erfassen


Preklad: zachytiť

Prítomný čas

er erfasst

Préteritum

er erfasste

Perfektum

er hat erfasstČasovanie slovesa pravidelného slovesa [erfassen]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
erfasse 
du
erfasst 
er/sie/es
erfasst 
wir
erfassen 
ihr
erfasst 
sie/Sie
erfassen 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
erfasste 
du
erfasstest 
er/sie/es
erfasste 
wir
erfassten 
ihr
erfasstet 
sie/Sie
erfassten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe erfasst 
du
hast erfasst 
er/sie/es
hat erfasst 
wir
haben erfasst 
ihr
habt erfasst 
sie/Sie
haben erfasst 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte erfasst 
du
hattest erfasst 
er/sie/es
hatte erfasst 
wir
hatten erfasst 
ihr
hattet erfasst 
sie/Sie
hatten erfasst 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde erfassen 
du
wirst erfassen 
er/sie/es
wird erfassen 
wir
werden erfassen 
ihr
werdet erfassen 
sie/Sie
werden erfassen 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde erfasst haben 
du
wirst erfasst haben 
er/sie/es
wird erfasst haben 
wir
werden erfasst haben 
ihr
werdet erfasst haben 
sie/Sie
werden erfasst haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [erfassen]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
erfasse 
du
erfassest 
er/sie/es
erfasse 
wir
erfassen 
ihr
erfasset 
sie/Sie
erfassen 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe erfasst 
du
habest erfasst 
er/sie/es
habe erfasst 
wir
haben erfasst 
ihr
habet erfasst 
sie/Sie
haben erfasst 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde erfassen 
du
werdest erfassen 
er/sie/es
werde erfassen 
wir
werden erfassen 
ihr
werdet erfassen 
sie/Sie
werden erfassen 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde erfasst haben 
du
werdest erfasst haben 
er/sie/es
werde erfasst haben 
wir
werden erfasst haben 
ihr
werdet erfasst haben 
sie/Sie
werden erfasst haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
erfasste 
du
erfasstest 
er/sie/es
erfasste 
wir
erfassten 
ihr
erfasstet 
sie/Sie
erfassten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte erfasst 
du
hättest erfasst 
er/sie/es
hätte erfasst 
wir
hätten erfasst 
ihr
hättet erfasst 
sie/Sie
hätten erfasst 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde erfassen 
du
würdest erfassen 
er/sie/es
würde erfassen 
wir
würden erfassen 
ihr
würdet erfassen 
sie/Sie
würden erfassen 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde erfasst haben 
du
würdest erfasst haben 
er/sie/es
würde erfasst haben 
wir
würden erfasst haben 
ihr
würdet erfasst haben 
sie/Sie
würden erfasst haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [erfassen]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
erfasse; erfass 
ihr
erfasst 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [erfassen]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
erfassend 

Príčastie minulé

ich
erfasst 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine