Learniv
Learniv
▷ Časovanie slovesa - FETTEN | Learniv.com

learniv.com  >  sk  >  Pravidelná slovesá Nemčina  >  fetten

Časovanie slovesa: fetten


Preklad: tuk

Prítomný čas

er fettet

Préteritum

er fettete

Perfektum

er hat gefettetČasovanie slovesa pravidelného slovesa [fetten]

Časovanie čiže konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie pomocou koncoviek a pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako sú osoba, číslo, čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú k deju alebo stavu, ktoré sloveso popisuje. Podľa formy časovania sa slovesá rozdeľujú na rôzne triedy (v latinčine nazývané konjugácie), ktorým sú priradené vzory, podľa ktorých sa slovesá v danej triede časujú.

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. ich mache, ich machte) a zložené (napr. ich habe gemacht, ich werde machen).

Celkovo má nemčina 6 časov. Dva sú jednoduché: prítomný (prézentum) a minulý (préteritum). Ďalšie štyri časy sú zložené , teda pri ich zostavovaní je nutné použiť pomocné slovesá a infinitív slovesá významového, prípadne jeho minulého príčastia. Medzi zložené časy patrí čas budúci (futurum I), minulý zložený (perfektum), predminulý (plusquamperfektum) a predbudúci (futurum II).

  ...   ... Viac informácií


Prítomný čas/Prézentum – Präsens

ich
fette 
du
fettest 
er/sie/es
fettet 
wir
fetten 
ihr
fettet 
sie/Sie
fetten 

Minulý čas jednoduchý/Préteritum – Präteritum

ich
fettete 
du
fettetest 
er/sie/es
fettete 
wir
fetteten 
ihr
fettetet 
sie/Sie
fetteten 

Minulý čas zložený/Perfektum – Perfekt

ich
habe gefettet 
du
hast gefettet 
er/sie/es
hat gefettet 
wir
haben gefettet 
ihr
habt gefettet 
sie/Sie
haben gefettet 

Predminulý čas/Plusquamperfektum – Plusquamperfekt

ich
hatte gefettet 
du
hattest gefettet 
er/sie/es
hatte gefettet 
wir
hatten gefettet 
ihr
hattet gefettet 
sie/Sie
hatten gefettet 

Budúci čas/Futurum I – Futur I

ich
werde fetten 
du
wirst fetten 
er/sie/es
wird fetten 
wir
werden fetten 
ihr
werdet fetten 
sie/Sie
werden fetten 

Predbudúci čas/Futurum II – Futur II

ich
werde gefettet haben 
du
wirst gefettet haben 
er/sie/es
wird gefettet haben 
wir
werden gefettet haben 
ihr
werdet gefettet haben 
sie/Sie
werden gefettet haben 

Konjunktív (Subjunktiv) slovesa pravidelného slovesa [fetten]

Konjunktív (z latinského modus coniunctivus) v preklade znamená spôsob slúžiaci k vetnej väzbe (z lat. coniungere – spájať). V angličtine sa tiež používa termín subjunktív.

Konjunktív je slovesný spôsob, ktorý vyjadruje spravidla podmienenosť či hypotetickosť deja.

Vyjadruje deje možné, pravdepodobné, hypotetické, žiadúce, obávané alebo potrebné (slúži tak na vyjadrenie postojové modality hovorcu). Tento spôsob slúži k vyjadreniu imaginárnych konceptov, ktoré sa v skutočnosti nemusia nikdy realizovať. Označuje predovšetkým subjektívnosť, pochybnosti alebo neistotu oznámení.

V nemčine sa rozlišuje konjunktív I a konjunktív II.

Konjunktív I zahŕňa konjunktív prézenta (napr. er sei, er habe), konjunktív futura a konjunktív perfekta.

Konjunktív I často vyjadruje cudzie mienky, z pohľadu hovorcu často nevierohodné (indikatív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause ist. – Hovorí, že nikto nie je doma. X konjunktív prézenta: Er sagt, dass niemand zu Hause sei. – Hovorí, že (vraj) nikto nie je doma.).

Konjunktív II zahŕňa konjunktív préterita (er wäre, er hätte) a konjunktív plusquamperfekta.

  ...   ... Viac informácií


Konjunktív I: Prítomný čas – Konjunktiv I: Präsens

ich
fette 
du
fettest 
er/sie/es
fette 
wir
fetten 
ihr
fettet 
sie/Sie
fetten 

Konjunktív I: Minulý čas zložený – Konjunktiv I: Perfekt

ich
habe gefettet 
du
habest gefettet 
er/sie/es
habe gefettet 
wir
haben gefettet 
ihr
habet gefettet 
sie/Sie
haben gefettet 

Konjunktív I: Budúci čas – Konjunktiv I: Futur I

ich
werde fetten 
du
werdest fetten 
er/sie/es
werde fetten 
wir
werden fetten 
ihr
werdet fetten 
sie/Sie
werden fetten 

Konjunktív I: Predbudúci čas - Konjunktiv I: Futur II

ich
werde gefettet haben 
du
werdest gefettet haben 
er/sie/es
werde gefettet haben 
wir
werden gefettet haben 
ihr
werdet gefettet haben 
sie/Sie
werden gefettet haben 

Konjunktív II: Minulý čas jednoduchý – Konjunktiv II: Präteritum

ich
fettete 
du
fettetest 
er/sie/es
fettete 
wir
fetteten 
ihr
fettetet 
sie/Sie
fetteten 

Konjunktív II: Predminulý čas – Konjunktiv II: Plusquamperfekt

ich
hätte gefettet 
du
hättest gefettet 
er/sie/es
hätte gefettet 
wir
hätten gefettet 
ihr
hättet gefettet 
sie/Sie
hätten gefettet 

Konjunktív II: Budúci čas – Konjunktiv II: Futur I

ich
würde fetten 
du
würdest fetten 
er/sie/es
würde fetten 
wir
würden fetten 
ihr
würdet fetten 
sie/Sie
würden fetten 

Konjunktív II: Predbudúci čas – Konjunktiv II: Futur II

ich
würde gefettet haben 
du
würdest gefettet haben 
er/sie/es
würde gefettet haben 
wir
würden gefettet haben 
ihr
würdet gefettet haben 
sie/Sie
würden gefettet haben 

Rozkazovací spôsob (Imperatív) slovesá pravidelného slovesa [fetten]

Rozkazovací spôsob či imperatív (z latinského imperativus) je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje príkaz, požiadavka alebo zákaz. V mnohých prípadoch môže znieť použitie rozkazovacieho spôsobu hrubo a nezdvorilo. Rozkaz preto býva mnohokrát opisovaný zdvorilejšou cestou, kde je použitý iný spôsob.

  ...   ... Viac informácií


Rozkazovací spôsob

du
fette; fett 
ihr
fettet 

Príčastie (Partizip) slovesa pravidelného slovesa [fetten]

Príčastie, (participium, z latinského participare – „mať účasť“) je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie:

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov,
  • účasť na tvorbe trpného rodu,
  • funkcie prívlastku,
  • alternatíva k vedľajším vetám (tzn. vetné kondenzátory),
  • a iné.

Príčastia sú často základom tvorby prídavných mien (tzn. deverbální adjektíva), napr. gekauft – gekauft(-e), verpasst – verpasst(-e), vergangen – vergangen(-e), a podstatných mien (tzn. deverbální substantíva), napr. griff – der Griff.

  ...   ... Viac informácií


Príčastie prítomné

ich
fettend 

Príčastie minulé

ich
gefettet 

Pokračovať v štúdiu nepravidelných slovies:
Náhodná voľba


Časovanie slovies v nemčine