Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CAST | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  cast


Nepravidelné sloveso a minulý čas cast

C2 Preklad: hádzať, odliať

Infinitív

cast

[kɑːst]

Minulý čas

cast

[kɑːst]

Príčastie minulé

cast

[kɑːst]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

broadcast

[ˈbrɔːdkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

forecast

[ˈfɔːkɑːst]

downcast

downcast

miscast

miscast

overcast

overcast

podcast

podcast

precast

precast

recast

recast

simulcast

simulcast

typecast

typecast

undercast

undercast

upcast

upcast

webcast

webcast


Časovanie nepravidelného slovesa [cast]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
cast 
you
cast 
he/she/it
casts 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Prítomný priebehový

I
am casting 
you
are casting 
he/she/it
is casting 
we
are casting 
you
are casting 
they
are casting 

Minulý čas

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Minulý priebehový

I
was casting 
you
were casting 
he/she/it
was casting 
we
were casting 
you
were casting 
they
were casting 

Predrítomný čas

I
have cast; casted 
you
have cast; casted 
he/she/it
has cast; casted 
we
have cast; casted 
you
have cast; casted 
they
have cast; casted 

Predprítomný čas priebehový

I
have been casting 
you
have been casting 
he/she/it
has been casting 
we
have been casting 
you
have been casting 
they
have been casting 

Predminulý

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Predminulý priebehový

I
had been casting 
you
had been casting 
he/she/it
had been casting 
we
had been casting 
you
had been casting 
they
had been casting 

Budúce

I
will cast 
you
will cast 
he/she/it
will cast 
we
will cast 
you
will cast 
they
will cast 

Budúce priebehový

I
will be casting 
you
will be casting 
he/she/it
will be casting 
we
will be casting 
you
will be casting 
they
will be casting 

Predbudúci

I
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
he/she/it
will have cast; casted 
we
will have cast; casted 
you
will have cast; casted 
they
will have cast; casted 

Predbudúci priebehový

I
will have been casting 
you
will have been casting 
he/she/it
will have been casting 
we
will have been casting 
you
will have been casting 
they
will have been casting 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [cast]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would cast 
you
would cast 
he/she/it
would cast 
we
would cast 
you
would cast 
they
would cast 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be casting 
you
would be casting 
he/she/it
would be casting 
we
would be casting 
you
would be casting 
they
would be casting 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
he/she/it
would have cast; casted 
we
would have cast; casted 
you
would have cast; casted 
they
would have cast; casted 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been casting 
you
would have been casting 
he/she/it
would have been casting 
we
would have been casting 
you
would have been casting 
they
would have been casting 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [cast]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
cast 
you
cast 
he/she/it
cast 
we
cast 
you
cast 
they
cast 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
cast; casted 
you
cast; casted 
he/she/it
cast; casted 
we
cast; casted 
you
cast; casted 
they
cast; casted 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had cast; casted 
you
had cast; casted 
he/she/it
had cast; casted 
we
had cast; casted 
you
had cast; casted 
they
had cast; casted 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [cast]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
cast 
you
Let´s cast 
he/she/it
cast 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [cast]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
casting 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
cast; casted 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Frázové slovesá
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [cast]

Frázové slovesa, v angličtine phrasal verbs alebo tiež multi-part verbs, sú slovesá skladajúce sa z viacerých častí, z viacerých slov. Aj keď ide o dve či tri slová, s takým spojením pracujeme ako s celkom, ako s jedným slovom.  

Napríklad sloveso Take off – zložené zo slovesa „take“ (vziať, brať) a príslovkovej častice „off“ (z).

Význam celku Take Off je ale iný. Používa sa pri vzlete, štarte lietadla alebo pri vyzlečení niektorej časti odevu. 

  ...   ... Viac informácií

cast about for

cast around for

cast away

cast back

cast down

cast off

cast out

cast upNepravidelné slovesá