Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CHOOSE | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  choose


Nepravidelné sloveso a minulý čas choose

A1 Preklad: zvoliť, vybrať si

Infinitív

choose

[tʃuːz]

Minulý čas

chose

[tʃəʊz]

Príčastie minulé

chosen

[ˈtʃəʊzən]


Príbuzné nepravidelné slovesá:

Infinitív

Minulý čas

Príčastie minulé

mischose

mischosen


Časovanie nepravidelného slovesa [choose]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
choose 
you
choose 
he/she/it
chooses 
we
choose 
you
choose 
they
choose 

Prítomný priebehový

I
am choosing 
you
are choosing 
he/she/it
is choosing 
we
are choosing 
you
are choosing 
they
are choosing 

Minulý čas

I
chose 
you
chose 
he/she/it
chose 
we
chose 
you
chose 
they
chose 

Minulý priebehový

I
was choosing 
you
were choosing 
he/she/it
was choosing 
we
were choosing 
you
were choosing 
they
were choosing 

Predrítomný čas

I
have chosen 
you
have chosen 
he/she/it
has chosen 
we
have chosen 
you
have chosen 
they
have chosen 

Predprítomný čas priebehový

I
have been choosing 
you
have been choosing 
he/she/it
has been choosing 
we
have been choosing 
you
have been choosing 
they
have been choosing 

Predminulý

I
had chosen 
you
had chosen 
he/she/it
had chosen 
we
had chosen 
you
had chosen 
they
had chosen 

Predminulý priebehový

I
had been choosing 
you
had been choosing 
he/she/it
had been choosing 
we
had been choosing 
you
had been choosing 
they
had been choosing 

Budúce

I
will choose 
you
will choose 
he/she/it
will choose 
we
will choose 
you
will choose 
they
will choose 

Budúce priebehový

I
will be choosing 
you
will be choosing 
he/she/it
will be choosing 
we
will be choosing 
you
will be choosing 
they
will be choosing 

Predbudúci

I
will have chosen 
you
will have chosen 
he/she/it
will have chosen 
we
will have chosen 
you
will have chosen 
they
will have chosen 

Predbudúci priebehový

I
will have been choosing 
you
will have been choosing 
he/she/it
will have been choosing 
we
will have been choosing 
you
will have been choosing 
they
will have been choosing 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [choose]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would choose 
you
would choose 
he/she/it
would choose 
we
would choose 
you
would choose 
they
would choose 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be choosing 
you
would be choosing 
he/she/it
would be choosing 
we
would be choosing 
you
would be choosing 
they
would be choosing 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have chosen 
you
would have chosen 
he/she/it
would have chosen 
we
would have chosen 
you
would have chosen 
they
would have chosen 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been choosing 
you
would have been choosing 
he/she/it
would have been choosing 
we
would have been choosing 
you
would have been choosing 
they
would have been choosing 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [choose]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
choose 
you
choose 
he/she/it
choose 
we
choose 
you
choose 
they
choose 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
chose 
you
chose 
he/she/it
chose 
we
chose 
you
chose 
they
chose 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had chosen 
you
had chosen 
he/she/it
had chosen 
we
had chosen 
you
had chosen 
they
had chosen 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [choose]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
choose 
you
Let´s choose 
he/she/it
choose 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [choose]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
choosing 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
chosen 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá