Learniv
▷ Nepravidelné sloveso a minulý čas CLING | Learniv.com
Learniv.com  >  sk  >  Anglické nepravidelné slovesá  >  cling


Nepravidelné sloveso a minulý čas cling

C2 Preklad: priľnúť

Infinitív

cling

[klɪŋ]

Minulý čas

clung

clang *

[klɪŋ]
[klæŋ]

Príčastie minulé

clung

[klɪŋ]


* Tento tvar je zastaraný alebo sa používa so špeciálnych prípadoch alebo niektorých dialektochČasovanie nepravidelného slovesa [cling]

Časovanie alebo konjugácia je spôsob ohýbania slovies. Zmena ich tvaru, najčastejšie koncovkou alebo použitím pomocných slov, slúži na vyjadrenie gramatických slovesných kategórií, ako je osoba, číslo čas, vid, rod a spôsob, ktoré sa vzťahujú na dej alebo stav ktorý sloveso popisuje. Podľa spôsobu časovania sa slovesá rozdeľujú do rôznych tried - množín (v latinčine konjugácií), ktoré majú svoje vzory, podľa ktorých sa časujú. 

Rozoznávame slovesné tvary jednoduché (napr. robiť, robím) a zložené (napr. robil som, budem robiť).

Celkovo má angličtina 12 základných časov. Avšak v bežnom rozhovore s pravým Angličanom alebo Američanom sa so všetkými ani nestretnete. 

  ...   ... Viac informácií

Prítomný

I
cling 
you
cling 
he/she/it
clings 
we
cling 
you
cling 
they
cling 

Prítomný priebehový

I
am clinging 
you
are clinging 
he/she/it
is clinging 
we
are clinging 
you
are clinging 
they
are clinging 

Minulý čas

I
clung 
you
clung 
he/she/it
clung 
we
clung 
you
clung 
they
clung 

Minulý priebehový

I
was clinging 
you
were clinging 
he/she/it
was clinging 
we
were clinging 
you
were clinging 
they
were clinging 

Predrítomný čas

I
have clung 
you
have clung 
he/she/it
has clung 
we
have clung 
you
have clung 
they
have clung 

Predprítomný čas priebehový

I
have been clinging 
you
have been clinging 
he/she/it
has been clinging 
we
have been clinging 
you
have been clinging 
they
have been clinging 

Predminulý

I
had clung 
you
had clung 
he/she/it
had clung 
we
had clung 
you
had clung 
they
had clung 

Predminulý priebehový

I
had been clinging 
you
had been clinging 
he/she/it
had been clinging 
we
had been clinging 
you
had been clinging 
they
had been clinging 

Budúce

I
will cling 
you
will cling 
he/she/it
will cling 
we
will cling 
you
will cling 
they
will cling 

Budúce priebehový

I
will be clinging 
you
will be clinging 
he/she/it
will be clinging 
we
will be clinging 
you
will be clinging 
they
will be clinging 

Predbudúci

I
will have clung 
you
will have clung 
he/she/it
will have clung 
we
will have clung 
you
will have clung 
they
will have clung 

Predbudúci priebehový

I
will have been clinging 
you
will have been clinging 
he/she/it
will have been clinging 
we
will have been clinging 
you
will have been clinging 
they
will have been clinging 

Podmieňovací spôsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [cling]

Podmieňovací spôsob (kondicionál), je slovesný spôsob, ktorým sa vyjadruje podmienenie uskutočnenia určitého deja alebo stavu istými okolnosťami. Kondicionál sa tiež používa na  zdvorilé vyjadrenie žiadosti (mohli by ste mi, prosím, povedať...?).

Prítomný kondicionál sa v angličtine tvorí pomocným slovom would a slovesom v základnom tvare (infinitíve). 

Pri tvorbe minulého kondicionálu sa používa minulý infinitív, t.j. konštrukcia would have + príčastie trpné. V angličtine je potrebné rozlišovať medzi minulým a prítomným kondicionálom.

  ...   ... Viac informácií

Kondicionál prítomný
(Conditional present)

I
would cling 
you
would cling 
he/she/it
would cling 
we
would cling 
you
would cling 
they
would cling 

Kondicionál prítomný priebehový
(Conditional present progressive)

I
would be clinging 
you
would be clinging 
he/she/it
would be clinging 
we
would be clinging 
you
would be clinging 
they
would be clinging 

Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I
would have clung 
you
would have clung 
he/she/it
would have clung 
we
would have clung 
you
would have clung 
they
would have clung 

Kondicionál minulý priebehový
(Conditional perfect progressive)

I
would have been clinging 
you
would have been clinging 
he/she/it
would have been clinging 
we
would have been clinging 
you
would have been clinging 
they
would have been clinging 

Konjunktív
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [cling]

Konjuktív (z neskoro latinského modus coniuctivus), v preklade spôsob slúžiaci na vetnú väzbu ( z lat. conjugere – spájať) alebo v angličtine subjunktiv.

Konjunktív je slovesný spôsob vyjadrujúci podmienený alebo hypotetický dej. Vyjadruje možné, pravdepodobné, hypotetické, želané, obávané alebo potrebné akcie (slúžiace k vyjadreniu vzťahu hovoriaceho k deju). Akcií, ktoré sa nemusia stať v žiadnom časovom bode. Konjunktív označuje hlavne subjektívnosť, pochybnosti či neistotu oznámenia. 

  ...   ... Viac informácií

Konjunktív prítomný
(Present subjunctive)

I
cling 
you
cling 
he/she/it
cling 
we
cling 
you
cling 
they
cling 

Konjunktív minulý
(Past subjunctive)

I
clung 
you
clung 
he/she/it
clung 
we
clung 
you
clung 
they
clung 

Konjunktív predprítomný
(Past perfect subjunctive)

I
had clung 
you
had clung 
he/she/it
had clung 
we
had clung 
you
had clung 
they
had clung 

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)
nepravidelného slovesa [cling]

Rozkazovací spôsob – imperatív (z latinského imperatívus), je slovesný spôsob vyjadrujúci rozkaz, požiadavku alebo zákaz. Použitie rozkazovacieho spôsobu môže často znieť hrubo a nezdvorilo. Preto býva  rozkaz opisovaný zdvorilejšie použitím iného spôsobu. 

Vo väčšine jazykov sa rozkazovací spôsob používa predovšetkým v 2. osobe, na ktorú sa hovoriaci obracia. V písanej forme sa výpovede obsahujúce rozkazovací spôsob zakončujú:

  • výkričníkom, ak ide o kategorickú požiadavku (Okamžite odíď!)
  • v ostatných prípadoch bodkou, ak ide o zdvorilú požiadavku (Prosím, otvor okno.)

V angličtine sa rozkazovací spôsob 2. osoby jednotného i množného čísla zhoduje s infinitívom (bez častice to):

  • (to) do = robiť, do! = rob, robte!
  • v iných osobách sa opisuje väzbou so slovesom let (nechať) a predmetovým pádom osobného zámena, najčastejšie v 1. osobe množného čísla:
  • Let us (=let´s) go! = poďme!
  ...   ... Viac informácií

Rozkazovací spôsob
(Imperatív)

I
cling 
you
Let´s cling 
he/she/it
cling 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Participle)
nepravidelného slovesa [cling]

Príčastie (particípium, z latinského participare – mať účasť), je neurčitý menný tvar slovesa, ktorý má v jazyku rôzne funkcie

  • účasť na tvorbe zložených slovesných časov
  • účasť na tvorbe trpného rodu
  • funkciu prívlastku
  • alternatíva k vedľajším vetám (vetné kondenzátory)
  • a iné

Príčastia tvoria často základ prídavných mien (deverbálne adjektíva)

Kúpený – kúpený, minulý - minulý

A podstatných mien (deverbálne substantíva) kúpenie

  ...   ... Viac informácií

Príčastie prítomné
(Present Participle)

I
clinging 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 

Príčastie
(Past Participle)

I
clung 
you
 
he/she/it
 
we
 
you
 
they
 Nepravidelné slovesá